Čakavsko narječje

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Čakavica)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ovaj je članak dio niza o
čakavskom narječju hrvatskoga jezika

Osobine

Čakavski dijalekti

Sjeverozapadni dijalekti:

Središnji dijalekti:

Jugoistočni dijalekti:

Čakavsko narječje hrvatskoga jezika (čakavština, čakavica, čokovski, čekavski;[1] iso639-3:ckm) - jedno od triju glavnih narječja od kojih je satkan hrvatski jezik, uz kajkavsko i štokavsko. Čakavsko narječje bilo je osnova stilizacije prvog hrvatskoga standardnoga jezika u javnoj uporabi, taj jezik zasnivao se na dijalektu vinodolskog kraja, a značajan udio imali su tzv. crkvenoslavizmi.[2]

Naziv potječe od odnosno-upitne zamjenice ča, koja je nastala od arhaične zamjenice čь (ь je oznaka za poluglas). Kasnije se polugas vokalizirao i prešao u a te je nastalo ča (a javljaju se i druge kombinacije če, ca, ce, ća, će...).

Rasprostranjenost[uredi | uredi kôd]

Pregled karakteristika čakavskih poddijalekata
Rasprostranjenost čakavskog narječja hrvatskog jezika krajem 20. stoljeća
Rasprostranjenost čakavskog narječja, kajkavskog narječja i zapadnoštokavskog narječja hrvatskog jezika u Hrvatskoj i BiH prije velikih migracija.
Čakavski dijalekti po grupama srodnosti.

Prema dominantnom mišljenju određenoga kruga jezikoslovaca u vrijeme turskoga nadiranja došlo je do pomicanja dijalekata prema zapadu te su na prostor čakavštine izbjegli štokavci na većemu dijelu dalmatinskog zaleđa i manjeg dijela priobalja, kao i dijelova Like, turske Hrvatske, Krbave, Korduna i Gorskog kotara, tako da se danas uglavnom prostire uz Jadransko more (od Istre do Pelješca, Senja, između Zadra i Vodica, od Vinišća do donjih Poljica), s nekoliko prekida, i na većini otoka sjeverno od Pelješca (koji je na zapadnoj polovici čakavski), u dijelu Like, Gacke, Gorskog Kotara i Istre te u Pokuplju sve do Karlovca. Prema manjinskom mišljenju čakavština se razvila iz staroslavenskoga jezika Hrvata u primorskim oazama miješanjem Hrvata s ostatcima romaniziranih starosjedilaca koji su utjecali na jezik Hrvata što je uzrokovalo nastanak čakavskog oblika hrvatskoga jezika koji je razvio prvotnu posebnu jezičnu kulturu u Hrvata. Pristaše ovoga mišljenja potkrepljuju i činjenicu da čakavštine nema u unutrašnjosti osim na posjedima krčkih knezova iz primorja, a gradišćanski Hrvati upravo su izbjegli pred Turcima s frankopanskih posjeda u današnjoj zapadnoj Bosni i Krbavi.

Izvan granica Republike Hrvatske čakavskih govora ima najviše u Austriji, manje u Mađarskoj i Slovačkoj (gradišćanskohrvatski govori). Mađarski čakavci su uglavnom grupirani u Gradišću, no postoje sela u mađarskom dijelu Baranje, sjeverno od gorja Mečeka, u kojima mjesni Hrvati govore čakavicom. Ta sela su ujedno i najistočnija mjesta gdje se govori čakavicom, a najistočnije je selo Hajmaš.[3] Ti Hrvati su podrijetlom iz otočačkog i ogulinskog kraja. Pored Hajmaša, čakavskim narječjem Hrvati govore i u Bikali i Magoču.[4][5][6]

U okolici Buzeta se umjesto ča upotrebljava kaj.

Božidar Finka i Milan Moguš su po sljedećih osam kriterija[7] odlučivali o pripadnosti govora čakavštini:

 1. zamjenice ča i zač;
 2. stara akcentuacija (sustav tri naglaska, čuvanje praslavenskog mjesta naglaska);
 3. refleks tzv. jata (ě) (ikavski, ikavsko-ekavski);
 4. čakavsko t’;
 5. prijelaz starohrv. ę > a iza j, č i ž;
 6. prijelaz starohrv. d’ > j;
 7. kondicional bin-biš-bimo, bite;
 8. izostanak afrikata .
 • Ponekad je za neki govor teško reći pripada li čakavskom narječju, štokavskom narječju ili kajkavskom narječju, zbog isprepletenosti osobina većine hrvatskih dijalekata, tako je na primjer južnočakavski dijalekt bliskiji sa zapadnoštokavskim dijalektom (bosansko-dalmatinskim) negoli su ova dva dijalekta s drugim čakavskim odnosno drugim štokavskim dijalektima. S druge strane srednjočakavski dijalekt ima veliki dio kajkavskih svojstava, osobito na prostranstvu od Ozlja do Ogulina, tako da je teško reći radi li se o kajkavskim ili čakavskim govorima, dok čakavski govori Like i Gacke imaju više štokavskih svojstava[nedostaje izvor].

Razvoj[uredi | uredi kôd]

Povijesne veze čakavskog i razvoj ostalih narječja

Čakavski se razvio iz iste osnove iz koje su se razvili kajkavsko narječje, zapadnoštokavsko narječje i slovenski dijalekti,[8] opisane u zapadni južni slavenski jezici.
Riječ je o najzapadnijem hrvatskom narječju koje je dosta srodno s većinom zapadnoštokavskim dijalekata pogotovo pojedinim starošćakavskim dijalektima slavonski miješani dijalekt (pogotovo ikavski poddijalekt), istočnobosanski jekavski dijalekt, a dijeli i niz isoglosa sa zapadnim dijalektom, te južnim dijalektom, posebno dubrovačkim poddijalektom, koji su mu nekoć bili puno sličniji. Sjeverni dijalekti su posjeduju vezu s kajkavskim narječjem, kao i utjecaj na pojedina narječja slovenskog jezika (primorsko je dobar primjer). U kontaktima s drugim su se razvili i mnogi prijelazi poput donjesutlanskog (kajkavizirani čakavski ikavski), prigorskog (prijelazni čakavsko-kajkavski), goranski, lastovskog (jekavski čakavski, za koji postoji teza da je jekaviziran pod dubrovačkim utjecajem), jugozapadni istarski dijalekt (čakavizirani štakavski)

Rasprostranjenost čakavskog i povezanih narječja

Narječje se ukupno malo promijenilo od polaznog stanja, zbog čega se smatra arhaičnim. Na primjer, u velikom broju govora su očuvani stari naglasci[9]:

 • kratki silazni ȁ ("akut") npr. ȍko, nevȅsta, ōtȁc;
 • dugi silazni â ("cirkumfleks") npr. ûši, gōstiôna, žlēbâc;
 • metatonijski kratki uzlazni akut ã ("neoakut") npr. žẽnska, pozãbjēn, papãr.

(Neki od ovih simbola će se ispravno prikazati samo ako imate podešen preglednik (browser) i instalirane ispravne fontove.)

Kao što se vidi, svaki naglasak može biti na bilo kojem mjestu u riječi, a samoglasnik prije i poslije može biti dug. U mnogim dijalektima čakavskog je ovo stanje donekle promijenjeno; po naglasnome sustavu razlikuju se sljedeće skupine čakavskih govora:

 1. s "klasičnim" čakavskim sustavom s tri naglaska
 2. s dvonaglasnim sustavom (dva duga naglaska su svedena na jedan)
 3. s četveronaglasnim sustavom nalik štokavskom
 4. s četveronaglasnim štokavskim sustavom
 5. u kojima se prepliću naglasne značajke 1. i 2. skupine.

Suglasnici[uredi | uredi kôd]

Stari glas t’ je očuvan, i dalje se u većini čakavskih dijalekata izgovara vrlo mekano; d’ je prešao u j: meja prema štok. međa. To se odnosi i na skupine št’ i žd’ (čak. gušćer, možjani)

Samoglasnici[uredi | uredi kôd]

Stari ə (i u skupovima əl, ər) često nije nestajao u tzv. "slabom položaju", nego je od njega nastajalo a, a negdje i e: manon prema štok. mnom; slično kao u kajkavskom (menom).

Nazalno ę je postalo e, ali u nekim situacijama (ispred j, ž, č) je prešlo u a. Od glasa ě ("jat") nastalo je i, e, ili je u različitim dijalektima čakavskog.

Adrijatizmi[uredi | uredi kôd]

Mnogi govori uz obalu dijele zajedničke promjene, koje se zovu zajednički adrijatizmi, kao što su:

 • prijelaz m na kraju riječi u n: sedan, jesan;
 • gubitak lj i prijelaz u j: jubav, poje;
 • u jednom dijelu govora, izjednačivanje s i š, z i ž, rjeđe c i č ("cakavizam");
 • pojednostavljivanje čk u šk (maška) i slično.

Osobine[uredi | uredi kôd]

Glasovi[uredi | uredi kôd]

Glavnina dijalekata čakavskog ima sljedeći sustav suglasnika (pisan standardnim pisanjem čakavskog, u zapisu MFA se npr. koristi x umjesto h; gdje znakovi stoje u paru, lijevi predstavlja bezvučni a desni zvučni suglasnik):

Mjesto tvorbe labijalni koronalni dorsalni
Način tvorbe bilabijalni labiodent. alveolarni postalv. palatalni velarni
nazali      m        n      nj  
plozivi p   b t   d ć *   k   g
frikativi   f      s   z š   ž   h     
afrikate   c      č *       
aproksimanti      v      j  
vibranti      r
lateralni aproks.    l    
 • Glas ć se izgovara dosta umekšano, upravo kao ť (palatalizirano t, negdje slično tj), a č je izgovorom je između č i ć u štokavskom.

Gramatika[uredi | uredi kôd]

Karakterističan je oblik glagola biti koji se pojavljuje u tvorbi kondicionala: bin-biš-bi-bimo-bite-bi. Pojavljuje se nastavak u 3.osobi množine -du (pensuodu, plijedu, išćedu).

U promjeni po padežima očuvani su tzv. stari nastavci u množini (npr. dat. ženan, lok. va kućah, ins. z ženami) koji se razlikuju po dijalektima. Imperfekt je uglavnom nestao, a često i aorist.

Rječnik[uredi | uredi kôd]

U čakavskom se narječju pojavljuje velik broj arhaičnih riječi, naročito na sjeveru (leh "samo"); prisutan je i velik broj romanizama (npr. škur "taman"). Neke karakteristične riječi su ča "što", "jer", zač, "zašto" itd.

Dijalekti[uredi | uredi kôd]

Podjele čakavskoga narječja na dijalekte
Božidar Finka i Milan Moguš (1981.)[10] Willem Vermeer (1982.)[11] Dalibor Brozović (1988.)[12] Josip Lisac (2009.)[13] Iva Lukežić (2012.)[14]

Kriteriji podjele:

 1. upotreba zamjenice ča odnosno ca ili samo zač odnosno zac
 2. čakavska akcentuacija koja se ogleda u:
  1. troakcenatskom sustavu i/ili
  2. starom mjestu akcenta i/ili
  3. starom akcenatskom inventaru pri pomaku siline;
 3. čakavski refleksi ě za koje je karakterističan:
  1. ikavsko-ekavski odnos po pravilu,
  2. dosljedna poraba ekavizama, ikavizama ili jekavizama;
 4. čakavski izgovor fonema (ť);
 5. prijelaz ę u a iza j, č, z;
 6. uporaba oblika bin, biš — bimo, bite pri tvorbi kondicionala;
 7. prijelaz ď u j;
 8. izostanak afrikate d͡ʒ

 • Govori koji zadovoljavaju sve
  kriterije ili ne zadovoljaju samo kriterij 1.
 • Govori koji djelomično zadovoljavaju kriterij 1.,
  zadovoljavaju kriterij 2. i barem jedan od
  kriterija 4., 5. ili 6.
 • Govori s nekom od navedenih čakavskih osobina
  koji ne zadovoljaju ili djelomično
  zadovoljavaju kriterije prve dvije skupine govora

Napomena: Cilj podjele bio je
dokazivanje pripadnosti govora čakavskom narječju.[10]

Kriterij podjele:
akcentuacija

 • sjeverozapadni čakavski
  • istarski
   • sjevernoistarski
   • srednjeistarski
  • neistarski
   • kastavski
   • creski
   • novljanski
 • srednjočakavski
 • jugoistočni čakavski

Napomena: Willem Vermeer koristi
terminologiju na engleskom jeziku.[11]

Kriterij podjele:
refleksi jata

 • buzetski ili gornjomiranski
 • jugozapadni istarski
 • sjevernočakavski
 • srednječakavski
 • južnočakavski
 • lastovski

Kriteriji podjele:
akcentuacija i konsonantizam

 • buzetski
 • jugozapadni istarski
 • sjevernočakavski
 • srednjočakavski
 • južnočakavski
 • lastovska oaza

Napomena: Podjela uvelike
odgovara podjeli Dalibora Brozovića.[13][12]

Kriteriji podjele:
akcentuacija i refleksi jata

 • sjevernočakavski
  • buzetski
  • ekavski
  • ikavski
  • ikavsko-ekavski
 • srednjočakavski ikavsko-ekavski
 • južnočakavski ikavski
 • jugozapadni istarski
Čakavski dijalekti u RH i BiH, prema podjeli D. Brozovića
Čakavski dijalekti u Istri, prema podjeli D. Brozovića

██ sjevernočakavski

██ buzetski ili gornjomiranski

██ srednjočakavski

██ južnočakavski

██ jugozapadni istarski

S obzirom na činjenicu da se znatan broj čakavskih govora odlikuje starinom i drugim značajkama, čakavsko narječje je privlačilo i hrvatske i strane dijalektologe tako da su mnogi govori dobro proučeni i iscrpno opisani: Grobnik, Hvar, Brač, Bakar, Trsat i drugi. Izrađeni su rječnici pojedinih čakavskih govora Trogir, Sali, Labin, Duga Resa, Karlovac i drugi). Čakavsko jezično blago donose mnogi stariji hrvatski leksikografi: Faust Vrančić (Dikcionar, Mletci, 1595.), Bartol Kašić (u rukopisnom hrvatsko-talijanskom rječniku; objavljen 1990.), Ivan Belostenec (Gazofilacij; postumno: Zagreb, 1740), Ivan Tanzlinger Zanotti (rukopisni Dizionario, 1679. i druge), Josip Jurin (rukopisni Calepinus trium linguarum, 2. pol. 18. stoljeća).

Čakavski poddijalekti u RH i BiH, prema podjeli J. Lisca (jugozapadni istarski je podijeljen po starijoj podjeli)

Kombinacijom naglasnih i fonoloških kriterija, Dalibor Brozović je podijelio čakavsko narječje[15] na šest dijalekata:

naziv odraz jata rasprostranjenost
buzetski ili gornjomiranski zatvoreno e () sjeverna Istra oko Buzeta
jugozapadni istarski ikavski zapadna Istra
sjevernočakavski ekavski, ekavsko-ikavski sjeveroistočna Istra, Kastavština, okolica Rijeke, Cres
srednjočakavski ikavsko-ekavski Dugi otok, Kornati, Lošinj, Krk, Pag, Ogulin, Brinje, Otočac, Duga Resa, područje od Muna u sjevernoj Istri do Obrova u Sloveniji,[16] dio središnje Istre
južnočakavski ikavski Korčula, Pelješac, Brač, Hvar, Vis, Šolta, sjeverozapadna Istra
lastovski jekavski Lastovo

Willem Vermeer je podijelio čakavski na osnovi naglasaka na tri skupine[17]:

 1. sjeverozapadni čakavski (odgovara sjevernočakavskom, buzetskom i dijelu srednjočakavskog)
 2. središnji čakavski (obuhvaća najveći dio Brozovićevog srednjočakavskog)
 3. jugoistočni čakavski (odgovara južnočakavskom, jugozapadnom istarskom i lastovskom)

Neki znanstvenici smatraju da je jugozapadni istarski miješani čakavsko-štokavski dijalekt ili da pripada štokavskom.

Buzetski[uredi | uredi kôd]

Ovaj dijalekt se prostire u sjevernom dijelu Istre. Osnovne odlike koje ga razdvajaju od ostatka čakavskih dijelekata su u razvoju suglasnika[15]:

 • ě > (zatvoreno e);
 • e, ę > otv. e; (kao u kajkavskom);
 • u > ü;
 • slogotvorno l > u;
 • ǫ > a.

Dijalekt predstavlja prijelaz prema slovenskim i kajkavskim dijalektima. Neki ga smatraju dijelom kajkavskog, a u prošlosti ga je npr. Fran Ramovš smatrao rubnim slovenskim dijalektom.

Jugozapadni istarski[uredi | uredi kôd]

Prostire se u zapadnom dijelu Istre južno od Mirne, dijalekt je nasao od naseljenika s istoka dalmatinske Zagore istočno od Cetine i juga zapadne Hercegovine, koji su govorili južnočakavskim ili prijelaznim štokavsko-čakavskim govorom.[15] Lisac pretpostavlja da su njegovi govornici u prošlosti pripadali cetinsko-biokovskom bijalektu i južnom poddijalektu zapadno humskog dijalekta (okolica Ljubuškog).

Sjevernočakavski[uredi | uredi kôd]

Govori se u istočnoj Istri, okolici Žminja i Pazina, u Primorju do Grobnik (Grobnišćina) i Bakra, na Cresu i sjevernom Lošinju. Osnovna odlika ovog dijalekta je prijelaz jata ě > e.

Srednjočakavski[uredi | uredi kôd]

U ovom dijalektu jat je postao u e ili i, po sljedećim pravilima (tzv. pravilo Meyera i Jakubinskoga)[15]:

 • ispred dentalnih suglasnika (t, d, s, z, l, r, n) ako iza njih slijede stražnji samoglasnici (a, o, u) ili ako su na kraju riječi, prelazi u e (leto, koleno, mera)
 • u svim drugim slučajevima, prelazi u i (dica, vrime, rika, brig).

Južnočakavski[uredi | uredi kôd]

Osnovna odlika ovog dijalekta je prijelaz jata ě > i; s tim se naslanja na susjedne štokavske dijalekte.

Lastovski[uredi | uredi kôd]

Ovaj dijalekt je prijelaz prema štokavskim (i)jekavskim dijalektima.

Književnost[uredi | uredi kôd]

Hrvatski dijalekti u RH i BiH

Početci hrvatske pismenosti vezani su za čakavštinu kojom su napisana mnoga djela rane (srednjovjekovne) hrvatske pismenosti i književnosti: natpisi i ploče (Valunska ploča, Bašćanska ploča, Plominski natpis), pravna djela (Istarski razvod), lekcionari (Zadarski lekcionar, Bernardinov lekcionar), zbornici (Kolunićev zbornik, dijelom Petrinićev zbornik). Od 15. stoljeća na čakavskom književnom jeziku stvarali su mnogi hrvatski književnici (Marko Marulić, Petar Hektorović, Hanibal Lucić, Mikša Pelegrinović, Petar Zoranić, Juraj Baraković, Brne Karnarutić i drugi). Osim u Gradišću, književnost na čakavskom, dijelom i pod utjecajem štokavštine, do polovice 18. stoljeća uglavnom zamire. U 20. stoljeću razvila se bogata čakavska dijalektalna književnost, napose pjesništvo (Vladimir Nazor, Drago Gervais, Mate Balota, Jure Franičević-Pločar, Marin Franičević, Zvane Črnja, Šime Vučetić, Drago Ivanišević, Milorad Stojević, Tin Kolumbić i drugi).

Vidi još[uredi | uredi kôd]

U Wikipediji[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. Hrčak Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, sv.34 br.1 travanj 2009., recenzija - Martina Bašić: Čekavski rječnik (Ivan Mahulja: Rječnik omišaljskoga govora, Riječki nakladni zavod – Općina Omišalj, Rijeka – Omišalj, 2006.)
 2. Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997., ISBN 953-0-40010-1, str. 15
 3. Ankica Čilaš Šimpraga: Najistočniji čakavski govor - Hajmaš (Nagyhajmás) u:
  Mijo Lončarić: Kajkaviana & Alia: ogledi o kajkavskom i drugim hrvatskim govorima, suautori: (ur.: Josip Lisac) ISBN 953-155-086-7
 4. Hrvatska znanstvena bibliografija Sanja Vulić: Govor Hrvata u Mađarskoj koji su podrijetlom iz ogulinskoga kraja
 5. Hrvatska znanstvena bibliografija Sanja Vulić-Vranković: Govor Hajmaša u Mađarskoj
 6. Modruš br.1/2004.Inačica izvorne stranice arhivirana 23. studenoga 2011. Sanja Vulić: Modruški govor u okviru govora s čakavskom osnovicom u kontinentalnoj Hrvatskoj
 7. Božidar Finka i Milan Moguš, Čakavsko narječje, 1977.
 8. Ranko Matasović: Poredbenopovijesna gramatika hrvatskog jezika[neaktivna poveznica] Page white acrobat.png(PDF)
 9. Primjeri po radu: Irena Drpić, "Fonološke značajke današnjeg govora Kastva", Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32 (2006), dostupno na internetu Page white acrobat.png(PDF)
 10. a b Božidar Finka, Milan Moguš, Karta čakavskog narječja, Hrvatski dijalektološki zbornik 1981., 5., str. 49.-58.
 11. a b [1] Willem Vermeer: On the principal sources for the study of Čakavian dialects with neocircumflex in adjectives and e­presents, Studies in Slavic and General Linguistics 2, 1982., 279.-340. (ispravljeno izdanje iz 2009.)
 12. a b Dalibor Brozović, Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1988.
 13. a b Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija, 2. Čakavsko narječje, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.
 14. Iva Lukežić: Zajednička povijest hrvatskih narječja 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra čakavskoga sabora Grobnišćine, Zagreb - Rijeka - Čavle, 2012.
 15. a b c d Dalibor Brozović: Čakavsko narječje, u separatu Jezik srpskohrvatski / hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb, 1988.
 16. Silvana Vranić: Prilog istraživanju govora Obrova
 17. Villem Vermeer: On the principal sources for the study of Čakavian dialects with neocircumflex in adjectives and e-presents

Literatura[uredi | uredi kôd]

 • Lončarić, Mijo. Fonološke osobitosti hrvatskih narječja // Hrvatski jezik I, Udžbenik za I. razred gimnazije / Bičanić, Ante (ur.).

Zagreb : Profil International d.o.o., 2003. Str. 109-118. Lončarić, Mijo i dr.Hrvatski jezik. Opole : Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998.Puni text rada: 43435.Hrvatski_jezik.jpg (tekst priložen 17. Sij. 2019. u 04:51 sati)

 • V.Barac Grum i dr.: Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom. // Hrvatski jezični atlas. (2007) (prihvaćeno za objavljivanje; opisi kvarnerskih punktova objavljeni su u HDZ 19 /2015/).

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

Primjeri čakavskog narječja:

Wiktionary-logo.svgPogledajte rječničku natuknicu Kategorija:Čakavština u Wječniku, slobodnom rječniku.