Gramatika starogrčkog jezika

Izvor: Wikipedija
Ovo je članak o gramatici starogrčkog jezika. Za morfološke oblike pogledajte članak Gramatika starogrčkog jezika (tablice).

Gramatika starogrčkog jezika obuhvaća njegovu morfologiju i sintaksu.

Izgovor[uredi | uredi kôd]

Antički grčki bio je pisan grčkim alfabetom poput modernoga grčkog jezika.

Slovo Ime Glas Latinička transkripcija
Starogrčko Hrvatsko
Α α ἄλφα alfa [a] [aː] a
Β β βῆτα beta [b] b
Γ γ γάμμα gama [g] g
Δ δ δέλτα delta [d] d
Ε ε εἶ, ἒ ψιλόν epsilon [e] e
Ζ ζ ζῆτα zeta [zd], [zː] z
Η η ἦτα eta [ɛː] ([h]) e, ē
Θ θ θῆτα theta [tʰ] th
Ι ι ἰῶτα jota [i], [iː] i, ī
Κ κ κάππα kapa [k] k
Λ λ λάβδα, λάμβδα lambda [l] l
Μ μ μῦ mi [m] m
Ν ν νῦ ni [n] n
Ξ ξ ξεῖ, ξῖ ksi [ks] ks
Ο ο οὖ, ὂ μικρόν omikron [o] o, ŏ
Π π πεῖ, πῖ pi [p] p
Ρ ρ ῥῶ ro [r], [r̥] r
Σ σ, ς σῖγμα sigma [s] s
Τ τ ταῦ tau [t] t
Υ υ ὗ, ὓ ψιλόν ipsilon [u], [y], [yː] u, y
Φ φ φεῖ, φῖ fi [pʰ] ph, f
Χ χ χεῖ, χῖ hi [kʰ], [ks] kh, ks
Ψ ψ ψεῖ, ψῖ psi [ps] ps
Ω ω ὦ, ὦ μέγα omega [ɔː] o, ō

Kontrakcije samoglasnika[uredi | uredi kôd]

U grčkim se riječima često događa da se dva samoglasnika nađu jedan uz drugog, tada dolazi do kontrakcije (stezanja) tih samoglasnika.

Glagoli čiji se samoglasnici stežu, zovu se verba contracta.

Α Ε Ο
α + ο ω ε + ο ου ο + ο ου
α + ου ε + ε ει ο + ου
α + ω ε + V1 V ο + ε
α + ε α ε + D1 D ο + οι οι
α + ει ο + ει
α + ῃ ο + ῃ
ο + ω ω
ο + η

1Oznaka V stoji za samoglasnik, a D za dvoglas.

Imenske riječi[uredi | uredi kôd]

U imenske riječi grčkog jezika ubrajaju se imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi i član. Razlikuju rod, broj i padež.

Postoje tri roda: muški, ženski i srednji rod.

Tri su i broja: jednina (singular), dvojina (dual), množina (plural). Dvojina se upotrebljava za označavanje para, to jest da čega ima točno dva. Kod imenica ima samo dva oblika (nominativ-akuzativ-vokativ i genitiv-dativ), primjerice τὼ πιστὼ φίλω '(dva) vjerna prijatelja'.

Starogrčki ima pet padeža: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ i vokativ.

Padeži[uredi | uredi kôd]

Akuzativ pokazuje izravni objekt, a može imati i adverbijalno značenje, to jest označava okolnost, primjerice Ὁ στρατηγὸς ἄγει τὸ στράτευμα στενὰς ὁδούς. 'Zapovjednik vodi vojsku uskim putovima.' Pokazuje razlog ili način radnje.

Genitiv obično označava podrijetlo ili dio cjelina, ali ima i ablativno značenje (odvajanje od čega): κωλύειν ἀγῶνος 'priječiti sudjelovanje u natjecanju, isključivati iz natjecanja'. Može biti i objekt, osobito uz pojam dioništva (imati dodira s dijelom neke cjeline) ili udjela: Σοφίας ὁ κατὰ λόγον ζῶν μέτοχος. 'Tko živi prema razumu, dionikom (je) mudrosti.'

Dativ označava neizravan objekt, osobu kojoj je upravljena glagolska radnja, primjerice: Oὐ ῥᾴdιόν ἐστιν εὐνοεῖν τοῖς κακόνοις.'Nije lako biti sklon onima koji zlo misle.' Ima lokativno i instrumentalno značenje, označuje mjesto (dativ mjesta), vrijeme (dativ vremena), uzrok (dativ uzroka) itd. Primjer: Ἄλλος ἵησι τῇ ἀξίνῃ, ἄλλος δὲ λίθῳ. 'Jedan gađa sjekirom, drugi kamenom.'

Član[uredi | uredi kôd]

Grčki jezik ima određeni član kojemu je funkcija pobliže odrediti ili izdvojiti riječ uz koju stoji. Član, kao i zamjenice i brojevi, nema vokativa. Umjesto njega najčešće stoji uzvik .

Muški rod Ženski rod Srednji rod
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominativ ὁ (ho) τώ (tṓ) οἱ (hoi) ἡ () τώ (tṓ) αἱ (hai) τό () τώ (tṓ) τά ()
Genitiv τοῦ (toû) τοῖν (toîn) τῶν (tôn) τῆς (tês) τοῖν (toîn) τῶν (tôn) τοῦ (toû) τοῖν (toîn) τῶν (tôn)
Dativ τῷ (tôi) τοῖς (toîs) τῇ (têi) ταῖς (taîs) τῷ (tôi) τοῖς (toîs)
Akuzativ τόν (tón) τώ (tṓ) τούς (toús) τήν (tḗn) τώ (tṓ) τᾱ́ς (tā́s) τό () τώ (tṓ) τά ()

Imenice[uredi | uredi kôd]

Razlikuju se tri deklinacije: o-deklinaciju, a-deklinaciju i mješovitu (treću) deklinaciju.

O-deklinacija[uredi | uredi kôd]

Po ovoj se deklinaciji sklanjaju imenice muškoga roda (ili rjeđe ženskoga roda) koje u nominativu jednine završavaju na -ος i imenice srednjega roda koje završavaju na -ον.

Nekim imenicama osnova završava na ο ili ε pa se oni stežu po pravilima stezanja (kontrakcije) i tako se nastavci mijenjaju. Jedina je iznimka završetak za nominativ-akuzativ množine srednjega roda koji glasi -α umjesto -η kako bi trebao glasiti po pravilima. Te imenice nemaju vokativa ni dvojine. Primjer: πλό- + -ος > πλοῦς, πλό- + -ου > πλοῦ.

Atička deklinacija uključuje imenice koje završavaju na -ω koje ostaje u svim padežima. Vokativ i nominativ jednine jednaki su. Primjer: N Μενέλεως, G Μενέλεω.

A-deklinacija[uredi | uredi kôd]

Ova deklinacija uključuje imenice ženskoga roda koje u nominativu jednine završavaju na kratku ili dugu -α i one koje završavaju na -η te imenice muškoga roda koje završavaju na -ᾱς ili -ης. Duga alfa opstala je samo iza ρ, ε i ι, a drugdje je prešla u η što je ostavilo traga na ovoj deklinaciji.

Stegnute imenice ove deklinacije nastale su kad je ispred α osnove stajala α ili ε. Ovdje vrijedi dodatno pravilo da imenice muškog roda na -ας imaju dorski genitiv na ᾱ. Primjer: βορρέ- + -ας > βορρᾶς, βορρέ- + -ᾱ > βορρᾶν.

Mješovita deklinacija[uredi | uredi kôd]

Po ovoj deklinaciji sklanjaju se imenice:

 1. s osnovom na konsonant:
  • eksplozivne:
   • gutural (K-osnove)
   • labijal (P-osnove)
   • dental, osim onih na -ντ-
   • -ντ-
  • likvide/nazale
   • ν-osnove
   • ρ-osnove i λ-osnove
  • osnove na -σ-
 2. s osnovom na vokal:
  • na -ι- i -υ-
  • na -ι-/-ε- i -υ-/-ε-
  • na diftonge.

Imenice treće deklinacije nemaju jednake nastavke, nego njihovi nastavci ovise o osnovi kojoj pripadaju ili njihovu naglasnom tipu. U rječniku se navodi nominativ jednine i genitiv jednine.

Muški/ženski rod Srednji rod
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominativ ili -ες
Genitiv -ος (ili -ως) -οιν -ων -ος (ili -ως) -οιν -ων
Dativ -οιν -σι(ν) -οιν -σι(ν)
Akuzativ -ᾰ -ᾰς ili -ς (-νς) -ᾰ
Vokativ ili -ες -ᾰ

Nastavak σ u nominativu i vokativu jednine te dativu množine uzrokuje neke glasovne promjene, primjerice K-osnove mijenjaju svoje završne suglasnike κ, γ i χ u ξ ([kʰs]).

φύλαξ

čuvar

Singular Dual Plural
Nominativ φύλαξ φύλακε φύλακες
Vokativ
Akuzativ φύλακα φύλακας
Genitiv φύλακος φυλάκοιν φυλάκων
Dativ φύλακι φύλαξι(ν)

Jednosložne imenice prebacuju svoj naglasak na nastavak u genitivu i dativu svih brojeva.

Primjer je imenica γύψ ('jastreb'):

γύψ

jastreb

Singular Dual Plural
Nominativ γύψ γῦπε γῦπες
Vokativ
Akuzativ γῦπα γῦπας
Genitiv γυπός γῡποῖν γυπν
Dativ γυπί γυψί(ν)

Pridjevi[uredi | uredi kôd]

Pridjevi (uključuje i glagolske participe) s imenicama se slažu u rodu, broju i padežu.

Po načinu se sklanjanja razlikuju:

 • pridjevi s trima završetcima koji se dekliniraju prema a- i o-deklinaciji (imaju oblike za sva tri roda)
 • pridjevi s dvama završetcima koji se dekliniraju po o-deklinaciji
 • pridjevi s trima završetcima koji se dekliniraju po mještovitoj ili a-deklinaciji (oblici za muški i srednji rod sklanjaju se po mješovitoj deklinaciji, a oblik ženskog roda po a-deklinaciji)
 • pridjevi s dvama ili jednim završetkom koji se dekliniraju po trećoj deklinaciji.

Komparacija ili stupnjevanje pridjeva vrši se:

Vrsta pridjeva Pozitiv Komparativ Superlativ
Primjer Prijevod Oblik Primjer Oblik Primjer
 1. način
velika većina pridjeva δεινός 'strašan' -τερος, 3 δεινότερος, 3 -τατος, 3 δεινότατος, 3
2. način neki pridjevi κακός 'zao, loš' -ῑων, -ῑον κακίων, κάκιον -ιστος, 3 κάκιστος, 3
3. način nepravilni pridjevi ἀγαθός 'dobar'

!NB: Kod pridjeva o- i a-deklinacije završni omikron osnove produljuje se u omegu ako je prethodni slog kratak, primjerice σοφός, 3; σοφώτερος, 3; σοφώτατος, 3.

Komparacija se može vršiti i opisno, primjerice φίλος, 3; μᾶλλον φίλος; μάλιστα φίλος.

Zamjenice[uredi | uredi kôd]

Starogrčki jezik razlikuje sljedeće vrste zamjenica:

Nemaju posebnih oblika za vokativ, osim oblika ἡμέτερε ('naš!').

Zamjenica αὐτός, 3 ima više značenja. Kada je u predikatnome položaju znači 'sam', a kada je u atributnome položaju znači 'isti' (za položaj atributa vidjeti Sintaksu). U genitivu, dativu i akuzativu zamjenjuje osobne zamjenice za treće lice. Genitiv ove zamjenice upotrebljava se kao posvojna zamjenica za treće lice.

Recipročna zamjenica imaju značenje srodno povratnim zamjenicama, obično se prevodi 'jedan drugog, jedna drugu, jedno drugo'. Tvori se udvostručivanjem osnove ἄλλο/η- ('drugi, druga, drugo'). Nema nominativa množine ni jednine.

Dvojina Množina
Muški Ženski Srednji Muški Ženski Srednji
Nominativ ἀλλήλω ἀλλήλᾱ ἀλλήλω
Genitiv ἀλλήλοιν ἀλλήλαιν ἀλλήλοιν ἀλλήλων
Dativ ἀλλήλοιν ἀλλήλαιν ἀλλήλοιν ἀλλήλοις ἀλλήλαις ἀλλήλοις
Akusativ ἀλλήλω ἀλλήλᾱ ἀλλήλω ἀλλήλους ἀλλήλᾱς ἀλλῆλα
Vokativ ἀλλήλω ἀλλήλᾱ ἀλλήλω

Zamjenički pridjevi značenjem su srodni zamjenicama, ali oblikom su pridjevi (osim ἄλλο). Neki od njih jesu: ὁ ἕτερος, τὸ ἕτερον, ἡ ἕτερα 'drugi (od dvojice)', ἄλλος, ἄλλο, ἄλλη 'drugi (od više njih)' i drugi koji znače 'svaki', 'nijedan' i sl.

Brojevi[uredi | uredi kôd]

Postoje tri vrste brojeva:

 • glavni brojevi (na pitanje koliko?)
 • redni brojevi (na pitanje koji po redu?)
 • priloški brojevi ili brojni prilozi (na pitanje koliko puta?)

Prva se četiri glavna broja mogu deklinirati, kao i svi redni.

Brojke Glavni Redni Priloški
Oblik Broj Oblik Broj Oblik Broj
α΄ εἷς, ἕν, μία jedan, jedna, jedno πρῶτος, 3 prvi ἅπαξ jedanput
β΄ δύο dva δεύτερος, 3 drugi δίς dvaput
γ΄ τρεῖς, τρία tri τρίτος, 3 treći τρίς triput
δ΄ τέτταρες, τέτταρα četiri τέταρτος, 3 četvrti τετράκις četiri puta

Glagoli[uredi | uredi kôd]

Glagoli u grčkom jeziku razlikuju:

 • tri lica (govornik, sugovornik, negovornik)
 • tri broja (jednina, dvojina, množina)
 • četiri načina (indikativ, konjunktiv, optativ, imperativ)
 • tri vida/aspekta (prezent (odgovara nesvršenom vidu u hrvatskom), aorist (svršenom vidu) i perfekt (nema ekvivalenta, po funkciji sličan engleskim perfect vremenima))
 • sedam vremena (prezent, imperfekt, futur, futur perfektni, aorist, perfekt, pluskvamperfekt)
 • tri stanja (aktiv, pasiv, mediopasiv).

Načini[uredi | uredi kôd]

Glagolski način pokazuje stav govornika prema sadržaju iskaza.

Indikativ[uredi | uredi kôd]

Indikativ je način objektivna iskaza, to jest sadržaj iskaza stvaran je.

 • Ὁ φίλος ἐσθίει.
 • 'Prijatelj jede.'

Može se pokazati i pretpostavka da što jest.

 • Oὐ λέγει τις τὰ βέλτιστα· ἀναστὰς ἄλλος εἰπάτω.
 • '(Pretpostavimo da) tko ne govori (ono što je) najbolje; ustavši, drugi neka (to) rekne.'

Indikativom se također može pokazati i gotovo ostvarenje.

 • Ὀλιγου ἀπεθανον.
 • 'Umalo ne pogiboh.'

Ima i druga značenja.

Konjunktiv[uredi | uredi kôd]

Konjunktivom se iskazuje sumnja, nesigurnost, htijenje, poticaj i zabrana. Dijeli se na voluntativni konjunktiv (bez čestice -ἄν) i prospektivni konjunktiv (s česticom -ἄν). Voluntativni konjunktiv dijele si na adhortativni (poticanje), prohibitivni (zabrana) i deliberativni (sumnja, oklijevanje). Prospektivni konjunktiv koristi se u zavisnosloženim rečenicama, ali i voluntativni.

 • Τί λέγωμεν;
 • 'Što da kažemo?'
 • Τὰ πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ.
 • 'Spali brodove da Kir ne prijeđe (rijeku).'

Optativ[uredi | uredi kôd]

Optativom se iskazuje želja. Može imati nekoliko podznačenja jer može iskazivati čistu želju (kupitivni optativ, bez -ἄν), mogućnost (potencijalni optativ, s -ἄν), ponavljajuću radnju (iterativni optativ, bez -ἄν) ili se može njime koristiti u zavisnosloženim rečenicama (kosi optativ ili optativus obliquus bez -ἄν).

 • Ὦ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος.
 • 'Sine, postao sretnijim od oca!'
 • Λέγοις ἂν τὴν δἐησιν.
 • 'Možeš (mogao bi) reći svoju molbu.' (Platon, Parmenid 126a)

Imperativ[uredi | uredi kôd]

Imperativ iskazuje zapovijed i zabranu (negativnu zapovijed). Također pokazuje i molbu, zahtjev te opomenu. Negacija je μή.

 • Γράφε. Ὦ παῖ, γράφε.
 • 'Piši! Sine, piši!'
 • Ἴθι νῦν δίδαξον καὶ ἐμέ, ἵνα σοφώτερος γένωμαι.
 • 'Hajde sad pouči i mene da mudriji postanem.'

Aspekti i vremena[uredi | uredi kôd]

Starogrčki jezik ima sedam kombinacija aspekta i vremena. Tri su aspekta, to jest vida: prezent (poznat i kao infektum da bi ga se razlikovalo od prezenta kao vremena), aorist (konfektum) i perfekt. Oni imaju vlastite osnove od kojih se tvore vremena i drugi oblici. Aspekt je u grčkome vrlo važan, kao i u hrvatskome. Kako hrvatski ima poseban glagol u svojim dvama aspektima (čitati – pročitati, letjeti – sletjeti, znati – saznati i dr.), tako i grčki uvijek nastoji na svojemu glagolu imati neki formant za tvorbu apsekta. Iako ima četiri načina, razlika u vremenima pristuna je samo u indikativu, dok ostali imaju samo aspektne razlike. Iznimka je optativ koji ima oblike za budućnost.

Svaki glagol ima zapravo četiri osnove: prezentsku, aoristnu, perfektnu i posebnu futursku osnovu. Oblik za futur dijele aorist i prezent, to jest nije iz njegova oblika moguće znati je li svršen ili nesvršen.

Vremena u indikativu Aorist (vid) Prezent (vid) Perfekt (vid)
Budućnost futur futur perfektni
Sadašnjost prezent perfekt
Prošlost aorist imperfekt pluskvamperfekt

Važno je napomenuti da pluskvamperfekti i futur perfektni svojom upotrebom u grčkome ne nalikuju hrvatskim vremenima pluskvamperfekta i futura II., u grčkome su oni apsolutna vremena koja pokazuju prošlo, to jest buduće stanje (kao što perfekt sam pokazuje sadašnje stanje koje je rezultat prošle akcije).

Ovo je tablica u kojoj se može vidjeti koji oblici različitih aspekata postoje (futur je odvojen):

Aspekt Oblik Vrijeme Indikativ Konjunktiv Optativ Imperativ Infinitiv Particip
Prezent Vremenski Sadašnjost
Prošlost
Nevremenski
Aorist Vremenski Sadašnjost
Prošlost
Nevremenski
Futur
Perfekt Vremenski Budućnost
Sadašnjost
Prošlost
Nevremenski

Infinitivi[uredi | uredi kôd]

Infinitiv se najčešće upotrebljava nakon glagola modalnog značenja (željeti, moći, trebati itd.)

 • Ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀπελθεῖν.
 • 'Naredio im je da idu sa strane.'

Može se upotrijebiti i s neupravnim govorom. Ovo je konstrukcija zvana akuzativ s infinitivom kakva postoji i u latinskom jeziku.

Ima i druga značenja i upotrebe, upotrebljava se i u zavisnosloženim rečenicama.

Participi[uredi | uredi kôd]

Participi imaju jako puno upotreba u grčkome jeziku i često se rabe. Riječ je o glagolskome pridjevu kojim se iskazuje radnja koja je prethodila glavnoj, slijedila je ili pratila. Particip se sa subjektom slaže u padežu i rodu te može izraziti aspekt i vrijeme. Funkcijom može biti trojak: atributivni, adverbijalni i predikativni.

Atributivni particip vrši funkciju atributa imenice ili zamjenice.

Adverbijalni particip preuzima funkciju adverbijalne (priložne) oznake:

 • Πρωταγόρας ἔζη διδάσκων.
 • 'Protagora je živio od poučavanja (poučavajući).'
 • Πρωταγόρας ἀναγιγνώσκει δειπῶν σῦκα.
 • 'Protagora čita ručajući smokve.'

Predikativni particip služi kao dopuna glagolskom predikatu koji bi bez njega bio nepotpuna smisla.

 • Ὁ φιλόσοφος τυγχάνει λέγων περὶ τῆς ἀληθείας.
 • 'Filozof je upravo (pri tome) zauzet time da govori o istini.'

Glagolske osnove[uredi | uredi kôd]

U rječniku se navodi šest oblika glagola: prezentski oblik, oblik futura, oblik aorista aktivnog, oblik perfekta aktivnog, oblik perfekta mediopasivnog ili pasivnog i oblik aorista pasivnog. Ovi oblici kod nekih glagola znaju imati različite osnove.

Glagol δίδωμι 'dati' ovako tvori različite osnove:

Oblik Oblik glagola
Prezent δίδω-μι
Futur δώ-σ-ω
Aorist akt. ἔ-δω-κ-α
Perfekt akt. δέ-δω-κα
Perfekt medpas./pas. δέ-δο-μαι
Aorist pas. ἐ-δό-θη-ν

Prezentsku osnovu tvori reduplikacijom prvoga suglasnika δ uz dodatak glasa ι. Osnova mu je zapravo δω- kao što je vidljivo u ostalim vremenima. Aorist tvori formantom -κ-. S druge strane glagol παιδεύω 'poučavati, odgajati' koji tvori svoje različite osnove pravilno:

Oblik Oblik glagola
Prezent παιδεύ
Futur παιδεύ-σ-ω
Aorist akt. ἐ-παίδευ-σ-α
Perfekt akt. π-ε-παίδευ-κ-α
Perfekt medpas./pas. π-ε-παίδευ-μαι
Aorist pas. ἐ-παιδεύ-θη-ν

Važna je podjela glagola po tome koje nastavke rabe u prezentu: tematske i atematske konjugacije (nastavak -ω ili -μι).

Tematski glagoli[uredi | uredi kôd]

Velika većina glagola pripada tematskoj konjugaciji gdje se glagoli dijele u dvije velike skupine:

 • Verba vocalia / Verba pura – osnova na samoglasnik, pravilna tvorba osnova
 • Verba impura – tvorbe osnove uz neke komplikacije:
  • Verba liquida – osnova im završava na λ, μ, ν ili pak ρ
  • Verba muta – osnova im završava drugim suglasnicima
   • guturalnim (κ, γ, χ)
   • labijalnim (π, β, φ)
   • dentalnim (τ, δ, θ).

Pravilno se osnove verba vocalia ovako tvore:

Tvorba
Prefiks Promjena osnove Sufiks/formant Konjugacija
Prezent prezentski nastavci
Futur duljenje završnog

samoglasnika

-σ-
Aorist akt. augment -σ- aoristni nastavci
Perfekt akt. reduplikacija uz -ε- -κ-
Aorist pas. augment -θη- nastavci aorista pasivnog

Što se tiče verba impura, postoje dodatna pravila.

Nekima je prezent jednak ostalim osnovama:

 • λέγω, λεγ-
 • μένω, μεν-.

Mnogi u prezentskoj osnovi dodaju razne sufikse, tako primjerice mnogi imaju sufiks -jω, to jest palataliziraju završni glas osnove prije prezentskih nastavaka:

 • glagol φυλάττω < φυλάκ-jω.

S obzirom na to da je osnova φυλάκ-, futur će glasiti φυλάξω (φυλάκ-σ-ω).

Otklanjajući efekte palatalizacije, ovim kategorijama pripadaju glagoli s palataliziranom osnovom:

 • glagoli na -ττω imaju osnovu na guturalne glasove (uz neke na dentalne)
 • glagoli na -πτω na labijalne
 • glagol na -ζω na dentalne (uz neke na guturalne, a νίζω ima osnovu νιβ-)
 • glagoli na -λλω imaju osnovu na -λ- (ἀγγέλλω < ἀγγέλ-)
 • glagoli s dugim ι i υ pred završnom likvidom imaju osnovu na kratke ι i υ (κλῑνω < κλῐν-)
 • glagoli s αι i ει pred završnom likvidom gube ι (φαίνω < φαν-).

Važno je razlučivati glagolsku i prezentsku osnovu što je najčešće navedeno u rječniku.

Glagoli s indoeuropskim prijevojem (promjenom samoglasnika osnove nasljeđenom iz indoeuropskoga prajezika koja je vidljiva i u hrvatskome u riječima poput brati, berem, izbor, birati) tvore jaki aorist gdje rabeći imperfektne nastavke i promjenu samoglasnika osnove:

 • φεύγω > ἐ-φυγ-ον
 • λείπω > ἔ-λιπ-ον.

Jaki aorist i futur pasivni imaju neki glagoli.

Jaki perfekt također se pojavljuje kod većine glagola s osnovom na gutural ili labijal i ne rabi formant -κ-, tvori se s prijeglasom ili bez njega:

 • γράφω > γέ-γραφ-α; bez prijeglasa
 • τρέφω > τε-τροφ-α; s prijeglasom.

Verba impura koji nemaju jake oblike drže se ove tablice:

Tvorba
Prefiks Promjena osnove Sufiks/formant Konjugacija
Prezent prezentski nastavci
Futur -σ-
Aorist akt. augment -σ- aoristni nastavci
Perfekt akt. reduplikacija uz -ε- -κ-
Aorist pas. augment -θη- nastavci aorista pasivnog

Glagoli s jakim oblicima imaju sljedeće oblike:

Tvorba
Prefiks Promjena osnove Sufiks/formant Konjugacija
Prezent prezentski nastavci
Futur -σ-
Aorist akt. augment prijeglas imperfektni nastavci
Perfekt akt. reduplikacija uz -ε-, (prijeglas),

aspiracija zadnjeg suglasnika

aoristni nastavci
Aorist pas. augment -η- nastavci aorista pasivnog

Neki glagoli zbog povijesnih su promjena postali potpuno ili vrlo nepravilni. Postoje i klase nepravilnih tematskih glagola kao što su oni s nazalnim sufiksom ili sufiksom -σκω ili oni s reduplikacijom u prezentu.

Atematski glagoli[uredi | uredi kôd]

Ovi glagoli nemaju vezne samoglasnike u sufiksima u sadašnjosti:

Tematski glagol Jednina Množina
Prvo lice Drugo lice Treće lice Prvo lice Drugo lice Treće lice
Indikativ sadašnji φυλάττ-ω φυλάττ-εις φυλάττ-ει φυλάττ-ομεν φυλάττ-ετε φυλάττ-ουσῐ(ν)
Atematski glagol Jednina Množina
Prvo lice Drugo lice Treće lice Prvo lice Drugo lice Treće lice
Indikativ sadašnji ἵστη-μι ἵστη-ς ἵστη-σι(ν) ἵστᾰ-μεν ἵστᾰ-τε ἵστᾶ-σι(ν)

Mogu se podijeliti u tri skupine:

 • s reduplikacijom u prezentu (primjer je δίδωμι, ali i ἵστημι gdje je reduplikacija skrivena povijesnim promjenama)
 • sa sufiksom -νυ- (primjer je δείκνυμι)
 • bez razlike između prezentske i glagolske osnove (primjer je εἰμί).

Ovi glagoli puni su osobitosti u tvorbi zbog svoje arhaičnosti (većina ima vrlo jednostavna značenja poput ἵστημι 'staviti', εἰμί 'biti' ili μείγνυμι 'miješati').

Mnogi imaju takozvani korijenski aorist gdje se nastavci dodaju izravno na osnovu s produženim samoglasnikom. On je bitan jer njemu pripadaju i neki tematski glagoli poput βαίνω (osnova βαν-) koji ima uobičajen aorist sa značenjem 'donijeti', ali korijenski sa značenjem 'ići, koračati': ἔ-βη-σ-α (slabi, pravilan) ἔ-βη-ν (korijenski).

Sintaksa[uredi | uredi kôd]

Uobičajen je poredak riječi u jednostavnoj rečenici subjekt – objekt – predikat.

 • Οἱ τέλεοι παῖδας φυλασσοῦσιν.
 • 'Odrasli djecu gledaju.'

Atributi[uredi | uredi kôd]

Pridjevski atributi stoje neposredno iza člana glavne riječi (ili se član ponavlja, a atribut ide iza imenice) kad su u atributivnom položaju. Atributivni položaj atributa pokazuje tijesno jedinstvo s glavnom riječju.

 • ὁ ἀγαθὸς φίλος / ὁ φίλος ὁ ἀγαθός
 • 'dobri prijatelj'
 • Φιλῶ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα.
 • 'Ljubim dobrog čovjeka (tj. o dobrom čovjeku izričem da ga ljubim).'

Pridjevski je atribut u predikativnom položaju kada ne stoji neposredno iza člana glavne riječi, nego ispred člana ili iza glavne riječi. U predikativnom položaju on pristupa glavnoj riječi zajedno s predikatom.

 • ἀγαθὸς ὁ φίλος / ὁ φίλος ἀγαθός
 • 'dobar prijatelj'
 • Φίλῶ τὸν ἄνδρα ἀγαθὸν.
 • 'Ljubim čovjeka dobra (tj. čovjek, koga ljubim, dobar je).

Konstrukcije[uredi | uredi kôd]

Postoje tri konstrukcije bitne za grčku gramatiku:

 • Akuzativ s infinitivom
  • Οἱ πολλοὶ λέγουσι τὸν ἄνθρωπον πράττειν.
  • 'Mnogi govore čovjeka raditi.'
   • 'Mnogi govore da čovjek radi.
 • Nominativ s infinitivom
 • Genitiv apsolutni
  • Τοῦ ῥήτορος λέγοντος ὁ δῆμος ἐν ἀγορᾷ σιγᾷ.
  • 'Govornika govorećega narod na trgu šuti.'
   • 'Kad/dok/budući da/pošto/iako govornik govori, narod na trgu šuti.'

Zavisnosložene rečenice[uredi | uredi kôd]

Zavisnosložene rečenice obično se tvore kombinacijom glavne surečenice, veznika i zavisne surečenice. U ovim se rečenicama, s različitim značenjima, pojavljuju svi glagolski načini. Primjer je ova objektna rečenica u kojoj se u zavisnoj surečenici pojavljuje optativ glagola 'biti':

 • Οἱ Θηβαῖοι προεῖδον, ὅτι ἔσοιτο πόλεμος.
 • Tebanci predvidješe da bi mogao biti rat.

Izvori[uredi | uredi kôd]

 • Dukat, Zdeslav: Gramatika grčkog jezika, 1983., Školska knjiga, Zagreb, ISBN 86-03-99563-x
 • Früchtel, Ludwig: Griechische Grammatik, 1963., Bayerischer Schulbuch-Verlag, München
 • Martinić-Jerčić, Zdravka; Matković, Dubravka, Gjurašin, Mislav: PROMETEJ ΛΟΓΟΣ, 2021., Školska knjiga, Zagreb ISBN 978-953-0-22445-2

Povezani članci[uredi | uredi kôd]