Megabit

Izvor: Wikipedija

Megabit je mjerna jedinica za količinu podataka iznosa milijun bita, nastala korištenjem SI predmetka mega ispred jedinice bit. Označava se s Mbit (ili Mb).

1 megabit = 1000 kilobita = 1 000 000 bita.

Ako se uzme da je duljina bajta 8 bita, tada stoji:

1 megabit = 1 000 000 bita = 1000000/8 bajta = 125 000 bajta ili 125 kilobajta (kB) ili približno 122 kibibajta (KiB).

Postoji i slična mjerna jedinica mebibit

1 mebibit = 1024 kibibita = 10242 bita = 1 048 576 bita

Megabiti se obično koriste kod prijenosa podataka u mreži ili telekomunikacijskom sustavu. Učestalost prijenosa podataka se označava s Mbit/s (megabit u sekundi).