Prijeđi na sadržaj

SI osnovne jedinice

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Osnovne jedinice SI)

SI osnovnih jedinica ima sedam: za duljinu, masu, vrijeme, jakost el. struje, temperaturu, količinu tvari i jakost (intenzitet) svjetlosti.

Osnovne SI jedinice
Ime Simbol Veličina Definicija
metar m duljina Jedan metar jednak je putu koji svjetlost prevali u vakuumu za 1/299 792 458 dio sekunde.
kilogram kg masa Od 16. studenog 2018. definira se pomoću Planckove konstante, određene kao 6,62607015⋅10−34 J⋅s.
sekunda s vrijeme Jedna sekunda je vrijeme 9 192 631 770 perioda zračenja atoma cezija 133 u osnovnom stanju.
amper A električna struja Električna struja od 1 ampera je ona koja protičući kroz dva ravna paralelna vodiča beskonačne duljine i zanemarivog poprečnog presjeka, koji se nalaze na udaljenosti jednog metra u vakuumu, proizvodi silu među vodičima od 2·10−7 njutna po dužnom metru.
kelvin K termodinamička temperatura Jedan kelvin jednak je 1/273,16 dijelu temperature trojne točke vode.
Mol mol količina tvari Jedan mol je ona količina neke tvari koja sadrži NA=6,023·1023 svojih elementarnih čestica (atoma, iona, molekula). (vidi Avogadrova konstanta)
kandela cd jakost svjetlosti Jedna kandela je ona svjetlosna jakost koju zrači površina crnog tijela od 1/600 000 kvadratnog metra na temperaturi od 2054 K i tlaku od 101 325 paskala.