Popis sisavaca u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija

Sisavci u Republici Hrvatskoj pripadaju carstvu životinje (lat. Animalia), koljenu svitkovci (lat. Chordata) te razredu sisavci (lat. Mammalia). U Hrvatskoj je zabilježeno stotinjak vrsta sisavaca[1] od koji 90 autohtono pripada području RH te s tom brojkom spada u osam europskih zemalja s najvećim brojem vrsta sisavaca.[2] Na području RH obitavaju i još neke vrste sisavaca poput konja i magarca, ali se ne smatraju divljim već domesticiranim, udomaćenim vrstama.

Sistematika sisavaca u Hrvatskoj[uredi | uredi kôd]

Sisavci u Hrvatskoj sistematski se mogu svrstati u 6 redova:

Eulipotyphla Waddell et al., 1999kukcojedi

1. Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900. – (sjeverni) bjeloprsi jež

2. Crocidura leucodon Hermann, 1780. – dvobojna rovka

3. Crocidura suaveolens Pallas, 1811. – poljska rovka

4. Suncus etruscus Savi, 1822. – patuljasta rovka

5. Neomys anomalus Cabrera, 1907. – močvarna rovka

6. Neomys fodiens Pennant, 1771. – vodena rovka

7. Sorex alpinus Schinz, 1837. – planinska rovka

8. Sorex araneus Linnaeus, 1758. – šumska rovka

9. Sorex minutus Linnaeus, 1766. – mala rovka

10. Talpa europaea Linnaeus, 1758. – europska krtica

11. Talpa caeca Savi, 1822. – patuljasta krtica


Chiroptera Blumenbach, 1779šišmiši

12. Rhinolophus blasii Petters, 1866 – sredozemni potkovnjak

13. Rhinolophus euryale Blasius, 1853 – južni potkovnjak

14. Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) – veliki potkovnjak

15. Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – mali potkovnjak

16. Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) – širokouhi mračnjak

17. Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839) – sjeverni noćnjak

18. Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – kasni noćnjak

19. Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) – primorski šišmiš

20. Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1917) – dugokrili pršnjak

21. Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001 – mali brkati šišmiš

22. Myotis aurascens Kuzyakin, 1935 – Kuzjakinov šišmiš

23. Myotis bechsteini (Kuhl, 1817) – velikouhi šišmiš

24. Myotis blythii (Tomes, 1857) – oštrouhi šišmiš

25. Myotis brandti (Eversmann, 1845) – Brandtov šišmiš

26. Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – dugonogi šišmiš

27. Myotis dasycneme (Boie, 1825) – močvarni šišmiš

28. Myotis daubentoni (Kuhl, 1817) – riječni šišmiš

29. Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) – riđi šišmiš

30. Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – veliki šišmiš

31. Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) – brkati šišmiš

32. Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – resasti šišmiš

33. Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) – veliki večernjak

34. Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) – mali večernjak

35. Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – rani večernjak

36. Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817) – bjelorubi šišmiš

37. Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) – mali šumski šišmiš

38. Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) – patuljasti šišmiš

39. Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) – močvarni patuljasti šišmiš

40. Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – smeđi dugoušan

41. Plecotus austriacus (Fischer, 1829) – sivi dugoušan

42. Plecotus kolombatovici  Đulić, 1980 – Kolombatovićev dugoušan

43. Plecotus macrobularis  Đulić, 1980 – gorski dugoušan

44. Vespertilio murinus Linnaeus 1758 – dvobojni šišmiš

45. Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) – sredozemni slobodnorepac


Carnivora Bowdich, 1821.zvijeri

46. Lutra lutra (Linnaeus, 1758)– vidra

47. Meles meles (Linnaeus, 1758) – jazavac

48. Martes foina (Erxleben, 1777) – kuna bjelica

49. Martes martes (Linnaeus, 1758) – kuna zlatica

50. Mustela erminea Linnaeus, 1758– zerdav

51. Mustela nivalis Linaeus, 1766 – lasica

52. Mustela putorius Linnaeus, 1758 – tvor

53. Canis aureus Linnaeus, 1758 – čagalj

54. Canis lupus Linnaeus, 1758 – vuk

55. Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – lisica

56. Felis silvestris Schreber, 1775 – divlja mačka

57. Lynx lynx (Linnaeus, 1758) – ris

58. Ursus arctos Linnaeus, 1758 – mrki medvjed

59. Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) – kunopas

60. Herpestes auropunctatus (Hodgson, 1836) – mali indijski mungos


Cetartiodactyla Montgelard, Catzeflis & Douzery, 1997 – kitovi i parnoprstaši

61. Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) – prugasti dupin

62. Tursiops truncatus (Montagu, 1821) – dobri dupin

63. Grampus griseus (G. Cuvier, 1812) – glavati dupin

64. Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823 Cuvierov kljunasti kit

65. Sus scrofa Linnaeus, 1758 – divlja svinj

66. Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) – srna

67. Cervus elaphus Linnaeus, 1758 – jelen

68. Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) – divokoza

69. Dama dama (Linnaeus, 1758) – jelen lopatar

70. Ovis orientalis Gmelin, 1774 – muflon

71. Axis axis (Erxleben, 1777) – jelen aksis

72. Ammotragus lervia (Pallas, 1777) – grivasti skakač


Rodentia Bowdich, 1821 glodavci

73. Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 – europska vjeverica

74. Castor fiber Linnaeus, 1758 – europski dabar

75. Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) – veliki hrčak

76. Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) – vodeni voluhar

77. Arvicola scherman (Shaw, 1801) – brdski vodeni voluhar

78. Myodes glareolus (Schreber, 1780) – riđa voluharica

79. Dinaromys bogdanovi (Martino, 1922) – runati, dinarski voluhar

80. Chionomys nivalis (Martins, 1842) – snježna voluharica

81. Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) – livadna voluharica

82. Microtus arvalis (Pallas, 1778) – poljska voluharica

83. Microtus liechtensteini (Wettstein, 1927) – istočnoalpski voluharić

84. Microtus subterraneus (de Selys-Longchamps, 1836) – podzemni voluharić

85. Apodemus agrarius (Pallas, 1771) – prugasti poljski miš

86. Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) – žutogrli šumski miš

87. Apodemus mystacinus (Danford et Alston, 1877) – krški miš

88. Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) – šumski miš

89. Micromys minutus (Pallas, 1771) – patuljasti miš

90. Mus musculus Linnaeus, 1758 – istočni kućni miš

91. Mus spicilegus Petenyi, 1882 – miš humkaš

92. Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) – štakor selac

93. Rattus rattus (Linnaeus, 1758) – kućni štakor

94. Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – gorski puh

95. Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) – vrtni puh

96. Glis glis (Linnaeus, 1766) – sivi puh

97. Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) – puh lješnikar

98. Myocastor coypus (Molina, 1782) – nutrija

99. Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – bizamski štakor, bizam


Lagomorpha Brandt, 1855 dvojezupci

100. Lepus europaeus Pallas, 1778 – europski zec

101. Oryctolagus cuniculus]] (Linnaeus, 1758) – kunić

Izumrle vrste sisavaca u RH[uredi | uredi kôd]

Tijekom prošlosti su u RH živjele još neke vrste sisavaca koje su u međuvremenu izumrle i čije se jedinke više ne obitavaju unutar njenih granica.

Izumrle su sljedeće vrste:

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) – vodena vidrica (Carnivora)

Monachus monachus (Hermann, 1779) – sredozemna medvjedica (Carnivora)

Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840) – srijemski sljepaš (Rodentia)

Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – tekunica (Rodentia)

Osim navedenih vrsta krajem 19. stoljeća izurmli su Lynx lynx (ris) i Castor fiber (dabar), ali su ponovno naseljeni pa sada opet čine dio teriofaune RH.

Zaštićeni sisavci na području RH[uredi | uredi kôd]

Ovo je popis zaštićenih sisavaca zabilježenih na području RH. Sve ove životinjske vrste su zaštićene Zakonom o zaštiti prirode[3] od 28. lipnja 2013. godine i Pravilnikom izdanim u NN 73/2016[4] od donositelja Ministarstva zaštite okoliša i prirode objavljenog u tiskanog izdanju Narodnih novina 10. kolovoza 2016. godine.

Red Vrsta (lat.) Vrsta (hrv.) Endem
Carnivora Canis lupus vuk
Carnivora Felis silvestris divlja mačka
Carnivora Lynx lynx ris
Carnivora Lutra lutra vidra
Carnivora Mustela lutreola europska vidrica
Carnivora Monachus monachus sredozemna medvjedica
Carnivora Ursus arctos smeđi medvjed
Cetartiodactyla Balaenoptera physalus kit perajar
Artiodactyla Rupicapra rupicapra balcanica balkanska divokoza
Cetacea Delphinus delphis obični dupin
Cetacea Globicephala melas bjelogrli dupin
Cetacea Grampus griseus glavati dupin
Cetacea Pseudorca crassidens crni dupin
Cetacea Stenella coeruleoalba prugasti dupin
Cetacea Tursiops truncatus dobri dupin
Cetacea Physeter macrocephalus ulješura
Cetacea Ziphius cavirostris krupnozubi dupin
Chiroptera Tadarida teniotis sredozemni slobodnorepac
Chiroptera Rhinolophus blasii Blazijev potkovnjak
Chiroptera Rhinolophus euryale južni potkovnjak
Chiroptera Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
Chiroptera Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak
Chiroptera Rhinolophus mehelyi Meheljev potkovnjak
Chiroptera Barbastella barbastellus širokouhi mračnjak
Chiroptera Eptesicus nilssonii sjeverni noćnjak
Chiroptera Eptesicus serotinus kasni noćnjak
Chiroptera Hypsugo savii primorski šišmiš
Chiroptera Miniopterus schreibersii dugokrili pršnjak
Chiroptera Myotis alcathoe mali brkati šišmiš
Chiroptera Myotis aurascens primorski brkati šišmiš
Chiroptera Myotis bechsteinii velikouhi šišmiš
Chiroptera Myotis blythii oštrouhi šišmiš
Chiroptera Myotis brandtii Brandtov šišmiš
Chiroptera Myotis capaccinii dugonogi šišmiš
Chiroptera Myotis dasycneme močvarni šišmiš
Chiroptera Myotis daubentonii riječni šišmiš
Chiroptera Myotis emarginatus riđi šišmiš
Chiroptera Myotis myotis veliki šišmiš
Chiroptera Myotis mystacinus brkati šišmiš
Chiroptera Myotis nattereri resati šišmiš
Chiroptera Nyctalus lasiopterus veliki večernjak
Chiroptera Nyctalus leisleri mali večernjak
Chiroptera Nyctalus noctula rani večernjak
Chiroptera Pipistrellus kuhlii bjelorubi šišmiš
Chiroptera Pipistrellus nathusii mali šumski šišmiš
Chiroptera Pipistrellus pipistrellus patuljasti šišmiš
Chiroptera Pipistrellus pygmaeus patuljasti močvarni šišmiš
Chiroptera Plecotus austriacus sivi dugoušan
Chiroptera Plecotus auritus smeđi dugoušan
Chiroptera Plecotus kolombatovici Kolombatovićev dugoušan
Chiroptera Plecotus macrobullaris gorski dugoušan
Chiroptera Vespertilio murinus dvobojni šišmiš
Eulipotyphla Talpa europaea krtica
Rodentia Castor fiber europski dabar
Rodentia Cricetus cricetus hrčak
Rodentia Dinaromys bogdanovi dinarski voluhar da
Rodentia Dryomys nitedula gorski puh
Rodentia Muscardinus avellanarius puh orašar
Rodentia Spalax leucodon sljepaš
Rodentia Spermophilus citellus tekunica

Pod zaštitom su i ostale vrste kitova (Cetacea) koje se povremeno pojave u Jadranskom moru, također i sve ostale vrste šišmiša (Chiroptera) koje se pojave na teritoriju RH.

Ostali sisavci u RH koji imaju reguliran status[uredi | uredi kôd]

Uz zaštićene sisavce, na području RH postoji populacija sisavaca čiji status je pod zaštitom drugačije reguliran u odnosu na zaštićene vrste. Ta zaštita uglavnom podrazumijeva lovnu praksu to jest razdoblja tijekom godine kada je omogućeno da se uz dobro gospodarenje divljim sisavcima bez narušavanja prirodne ravnoteže iz prirode izuzmu jedinke putem lova. Valja naglasiti da je dio zaštićenih sisavaca u RH i na listi kojoj je zbog određenih uvjeta dozvoljen odstrijel pojedinih jedinki, najbolji primjeri su smeđi medvjed, divokoza i dabar.

Krupna divljač i lovostaj[uredi | uredi kôd]

jelen – od 16. siječnja do 15. kolovoza

košuta – od 16. siječnja do 30. rujna

tele – od 1. ožujka do 30. rujna

jelen – od 1. veljače do 15. rujna

košuta – od 1. veljače do 30. rujna

tele – od 1. ožujka do 30. rujna

jelen – kad nema očišćene i zrele rogove

košuta – kad je visoko bređa

tele – od 1. siječnja do 31. prosinca

srnjak – od 1. listopada do 30. travnja

srna i lane – od 1. veljače do 30. rujna

muflon – nema lovostaja

muflonka i janje – od 1. siječnja do 31. srpnja

vepar, nazime i prase – nema lovostaja

krmača – od 1. veljače do 30. lipnja

Sitna divljač i lovostaj[uredi | uredi kôd]


Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Jasna Antolović, Emil Flajšman, Alojzije Frković, Marin Grgurev, Marijan Grubešić, Daniela Hamidović, Draško Holcer, Igor Pavlinić, Marijana Vuković, Nikola Tvrtković 2006: Crvena knjiga sisavaca Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, 128 str. http://www.haop.hr/hr/publikacije/crvena-knjiga-sisavaca-hrvatske
  2. Priroda VZ "Zaštićene vrste – biljake, životinje, gljive"
  3. Zakon o zaštiti prirode NN NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19
  4. Pravilnik NN 73/2016