Pravobranitelj za djecu u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Pravobranitelj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece na teme­lju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Pravobranitelja za djecu i njegove zamjenike imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Imenuju na vrijeme od osam godina i mogu biti ponovno imenovani. Sadašnja pravobranteljica za djecu je Ivana Milas Klarić.

Pravobranite­lj za djecu:

  • prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvat­skoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
  • prati izvršava­nje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
  • prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
  • prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece,
  • zalaže se za zaštitu i promica­nje prava i interesa djece s posebnim potrebama,
  • predlaže poduzima­nje mjera za izgrad­nju cjelovitog sustava zaštite i promica­nja prava i interesa djece te za sprječava­nje štetnih djelova­nja koja ugrožavaju prava i interese djece,
  • obavještava javnost o sta­nju prava djece.

Pravobranite­lj za djecu upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvariva­nja i zaštite ­njihovih prava i interesa, surađuje s djecom, potiče djecu na izjaš­njava­nje i uvažava ­njihovo miš­lje­nje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na pobo­ljša­nje položaja djece te pred­laže mjere za poveća­nje utjecaja djece u društvu.

Kad u praće­nju sta­nja u okviru svog djelokruga rada ocijeni potrebnim, pravobranite­lj za djecu može potaknuti donoše­nje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu djece. U obav­lja­nju poslova iz svog djelokruga ovlašten je upozoravati, predlagati i davati preporuke. Ovlašten je nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzima­nje mjera za sprječava­nje štetnih djelova­nja koja ugrožavaju prava i interese djece i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

Poveznice[uredi VE | uredi]

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]