Talište

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Talište kristalizirane krutine je temperatura na kojoj dolazi do taljenja, tj. prelaženja iz krutog u kapljevito stanje. Temperatura skrućivanja, što je obrnuta pojava prelaska iz kapljevitog u kruto stanje, zove se krutište (za vodu se tradicionalno koristi pojam ledište).

Za većinu tvari talište je jednako krutištu, npr. kod žive su na 234,32 kelvina (−38,83 °C). Za neke se tvari razlikuju, npr. organski se polimer agar-agar tali iznad 85 °C, a skrućivati se počinje tek kada se temperatura spusti između 32 °C i 40 °C. Taj fenomen zovemo histereza. Kod nekih tvari, kao što je staklo, dolazi do postupnog skrućivanja bez kristalizacije pa se krutište i talište ne mogu točno odrediti. To su tzv. amorfne krutine.

Talište vode (leda) je na 0 °C (273 K). Ako u vodi ima sitnih čestica koje djeluju kao jezgre kristalizacije ledište je jednako talištu, međutim potpuno čista voda se može pothladiti do −42 °C (231 K) prije nego što se počne smrzavati.

Za razliku od vrelišta, talište je relativno neosjetljivo na promjenu tlaka.

Kemijski element s najvišom temperaturom tališta koja iznosi 3695 K (3422 °C) je volfram. S druge strane ljestvice je helij koji se pri normalnom tlaku ne skrućuje čak ni na apsolutnoj nuli.