Adenilat ciklaza

Izvor: Wikipedija

Adenilat ciklaza (ili adenilil ciklaza, adenil ciklaza) je enzim, liaza, koji katalizira pretvorbu adenozin trifosfata (ATP) u ciklički adenozin monofosfat (cAMP) i pirofosfat.

Reakcija koju katalizira adenil ciklaza: ATP prelazi u 3,5-ciklički AMP uz nastank pirofosfata.

Adenilat ciklaza se nalazi u stanicama kao transmembranski protein, aktivnost je regulirana G proteinim, a nastali cAMP važan je kao tzv. sekundarnik glasnik u prijenosu signala unutar stanice.