Dodatak:Popis vrsta:Aby

Izvor: Wikipedija


  • Taksoni: Abyarachryson , Abycendaua , Abychodes , Abyla , Abylidae , Abylopsis , Abynotha , Abyssamina, , Abyssaranea , Abyssarcturella , Abyssarcturus , Abyssascidia , Abyssaster , Abyssianira , Abyssidrilus , Abyssoberyx , Abyssobrotula , Abyssocapitella , Abyssocladia , Abyssoclymene , Abyssocottidae , Abyssocottus , Abyssocucumis , Abyssomyces , Abyssoninoe , Abyssoniscus , Abyssopathes , Abyssophilos , Abyssorhynchia , Abyssotheres , Abyssothyris , Abyssura ,