Sanskrtski prefiksi

Izvor: Wikipedija

Sanskrtski prefiksi - उपसर्ग upasarga (उप upa -do + सर्ग sarga -poslati) je naziv za prijedlog u sanskrtu, u vedskom sanskrtu može biti samostalan dok u klasičnom sanskrtu se pojavljuje samo kao prefiks u složenicama.

Prefiks Značenje Primjeri
अ a, अन an ne अनत anata -uspravan (अ a -ne + नत nata -savijen)
अति ati preko, vrlo, s druge strane अतिनीच atinica -vrlo nisko (अति ati -preko, vrlo + नीच nica -nisko, kratko)
अधि adhi iznad, na अधिपश्य adhipashya -nadgledatelj (अधि adhi -nad + पश्य pashya -koji gleda, vidi)
अनु anu poslije, iza, pored, uzduž अनुगम् anugam -sljediti (अनु anu -poslije, iza + गम् gam -ići)
अन्तर् antar između, u sredini, unutar अन्तर्गृह antargrha -unutrašnjost kuće (अन्तर् antar -između, unutar + र्गृह grha -kuća)
अप apa od अपगम् apagam -otići (अप apa -od + गम् gam -ići)
अपि api blizu, na
अभि abhi do, prema (objektu) अभिगम् abhigam -približiti se (अभि abhi -do, prema + गम् gam -ići)
अव ava dolje, od अवगम् avagam -sići (अव ava -dolje + गम् gam -ići), अवतॄ avatr -silaziti (अव ava + तॄ tr -prijeći)
आ ā ovamo, do
उद् ud gore, iz उद्गम् udgam -uzdignuti se, penjati se (उद् ud -gore + गम् gam -ići)
उप upa do
दुस् dus, दुर् dur loše, teško दुर्लभ durlabha -teško za dobiti, naći (दुर् dur -loše, teško + लभ labha -dobiti)
नि ni dolje, u (objekt)
निस् nis, निर् nir iz, bez
परा parā udaljiti, od पराभू parābhu -nestati (परा parā -udaljiti, od + भू bhu -biti)
परि pari oko, okolo परिगम् parigam -kružiti, okružiti (परि pari -oko, okolo + गम् gam -ići)
प्र pra pred, ispred प्रगम् pragam -napredovati (प्र pra -pred, naprijed + गम् gam -ići)
प्रति prati protiv, natrag प्रतिवाद prativada -proturječje (प्रति prati -protiv, natrag + वाद vada -govor)
वि vi odvojiti, razdvojiti, vrlo, suprotno značenje विक्री vikri -prodati (वि vi -suprotno značenje + क्री kri -kupiti)
सं, सम् san, sam sa, zajedno संगम् sangam -sresti, susresti, složiti se (सं san -sa, zajedno + गम् gam -ići)
सु su dobro, lako सुकृत् sukrt -koji ima vrlinu (सु su -dobro + कृत् krt -koji čini)

Izvori[uredi | uredi kôd]

Unutarnje poveznice[uredi | uredi kôd]