Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Djelatnost Fonda[uredi | uredi kôd]

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH, Fond ima ulogu Posredničkog tijela 2 za pojedine specifične ciljeve iz područja zaštite okoliša i održivosti resursa, klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, a osobito:

 • stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda,
 • posredovanje u svezi s financiranjem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti iz sredstava stranih država, međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela, te domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba,
 • vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te potrebnim i raspoloživim financijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje,
 • poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje suradnje s međunarodnim i domaćim financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama radi financiranja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim programima i aktima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska za namjene utvrđene odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te
 • obavljanje i drugih poslova u svezi s poticanjem i financiranjem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti utvrđenih Statutom Fonda.

Organizacijska struktura[uredi | uredi kôd]

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor Fonda. Upravni odbor upravlja Fondom, a direktor zastupa i predstavlja Fond. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine imenovala prof. dr. sc. Ljubomira Majdandžića, dipl. ing. stroj. za v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Direktor vodi poslovanje Fonda te obavlja druge poslove propisane Zakonom, a djelokrug ovlaštenja i odgovornosti direktora utvrđeni su Statutom Fonda.


Upravni odbor

Tijela Fonda koja njime upravljaju su Upravni odbor i direktor Fonda. Upravni odbor upravlja Fondom u skladu s odredbama Zakona o Fondu, statuta Fonda i drugih općih akata Fonda te drugih zakona i propisa. Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti te način rada Upravnog odbora utvrđuju se Statutom Fonda. Upravni odbor ima predsjednika i šest članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske u Upravni odbor imenuje:

 • dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove energetike,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove financija,
 • jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore,
 • jednog predstavnika Hrvatskog sabora
 • jednog predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.

Izvori financiranja[uredi | uredi kôd]

Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od:

 • naknada onečišćivača okoliša,
 • naknade korisnika okoliša,
 • naknada na opterećivanje okoliša otpadom,
 • posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Sredstva za financiranje djelatnosti mogu se ostvarivati i iz:

 • proračuna jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave sukladno zajednički utvrđenim programima,
 • prihoda ostvarenih na temelju međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje na programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,
 • prihoda i primitaka od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda,
 • donacija, pomoći i sl.,
 • drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

http://www.fzoeu.hr