Rizični faktor

Izvor: Wikipedija

Rizični faktor je u medicini varijabla koja ukazuje na povećani rizik od obolijevanja ili zaraze. Rizični faktori se mogu dovesti u korelacijsku, ali se ne mogu nužno dovesti i u uzročno-posljedičnu svezu. Tako se primjerice ne može reći da niska životna dob uzrokuje ospice, ali je zato vjerojatno da mlađa osoba razvije imunost na tu bolest tijekom života.

Potencijalni rizični faktori se vrednuju usporedbom rizika izloženih rizičnom faktoru s rizikom neizloženih.

Najranija poznata uporaba faktora rizika seže još u doba Aviceninog Medicinskog kanona (1020-ih). No samu je sintagmu "rizični faktor" 1961. g. prvi skovao kardiolog Thomas Dawber u svom kapitalnom djelu o povezanosti bolesti srca s krvnim tlakom, kolesterolom i pušenjem.