Wikipedija:CC licence 4.0 - prijedlog hrvatskog prijevoda

Izvor: Wikipedija

Napomena: ovo je službeni prijedlog hrvatskog prijevoda licenci Creative Commons verzije 4.0. Prijedlog je do 25.12. otvoren za javnu raspravu. Riječ je o elementima pravnog teksta licence i sažetog iskaza osnovnih licencnih uvjeta. Svih šest Creative Commons licenci gradi se isključivo iz niže navedenih elemenata licence "Autorstvo-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima" i dodatnih elemenata za ostale inačice licence u drugoj, trećoj i četvrtoj tablici. Dakle, iz te matrice gradi se i licenca koju će potencijalno u budućnosti koristi i Wikipedija - "Autorstvo-Dijeli pod istim uvjetima".

Primarni razlog za nastanak nove verzije licenci, koja je ušla u javnu primjenu krajem 2013., odluka je Creative Commonsa da kreira jedinstvenu, globalno važeću licencu temeljenu na međunarodnim autorskopravnim sporazumima i konvencijama. Kako su sporazumi poput Bernske konvencije za zaštitu književnih i autorskih djela ili Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka sprovedeni u nacionalne pravne sustave, nova verzija licence više ne treba lokalizaciju u ovdašnje zakonske okvire kao što je to bio slučaj s prethodnim verzijama, već samo službene prijevode. U slučaju pravnog spora temelj odlučivanja bit će engleski izvornik, a prijevod će služiti kao orijentir za razumijevanje.

U skladu s tom promjenom napravljen je i ovdje priloženi hrvatski prijevod. On je u pogledu pravnih formulacija u velikoj mjeri izmijenjen u odnosu na ranije verzije licenci. No sama pravna supstanca licenci je zadržana, ali i unaprijeđena u pogledu prava proizvođača baze podataka, prava privatnosti i objavljivanja osobnih zapisa te data mininga. Pravni tekst ovdje nije stavljen na raspravu, već samo prijevod koji bi trebao što bliže pratiti engleski izvornik. U pogledu sažetka jedina znatna izmjena u odnosu na prethodne verzije je promjena prijevoda elementa licence "Attribution" iz "Imenovanje" u "Autorstvo" što bi trebalo biti intuitivnije i jasnije za krajnje korisnike.

Vaše komentare možete unijeti u "Razgovor" o ovoj stranici.

---

BY-NC-SA 4.0 – prijevodna matrica


Original Prijevod
Creative Commons (Creative Commons)


Creative Commons (Creative Commons)
Attribution


Autorstvo
NonCommercial


Nekomercijalno
ShareAlike


Dijeli pod istim uvjetima
International


međunarodna
Public License


Javna licenca
Creative Commons Legal Code


Note: this is not legal code.

Pravni tekst Creative Commons licence
Official translations of this license are available in other languages.


Note: this is not legal code.

Službeni prijevodi ove licence dostupni su i na drugim jezicima.
Creative Commons Corporation (“Creative Commons”) is not a law firm and does not provide legal services or legal advice. Distribution of Creative Commons public licenses does not create a lawyer-client or other relationship. Creative Commons makes its licenses and related information available on an “as-is” basis. Creative Commons gives no warranties regarding its licenses, any material licensed under their terms and conditions, or any related information. Creative Commons disclaims all liability for damages resulting from their use to the fullest extent possible.


Note: this is not legal code.

Pravni subjekt Creative Commons (“Creative Commons”) nije odvjetnički ured i ne pruža pravne usluge ili savjete. Distribuiranje ove Creative Commons licence ne uspostavlja odnos pravnog zastupanja ili kakav drugi odnos. Creative Commons stavlja na raspolaganje svoje licence i pripadajuće informacije “takve kakve jesu”. Creative Commons ne pruža nikakva jamstva u pogledu tih licenci, u pogledu materijala koji su ponuđeni pod njihovim odredbama i uvjetima, niti u pogledu pripadajućih informacija. U najvećoj mjeri u kojoj je to moguće, Creative Commons ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati njihovim korištenjem.Using Creative Commons Public Licenses


Note: this is not legal code.

Korištenje Creative Commons javnih licenci
Creative Commons public licenses provide a standard set of terms and conditions that creators and other rights holders may use to share original works of authorship and other material subject to copyright and certain other rights specified in the public license below. The following considerations are for informational purposes only, are not exhaustive, and do not form part of our licenses.


Note: this is not legal code.

Creative Commons javne licence nude standardizirani skup uvjeta i odredbi koje autori i drugi nositelja prava mogu koristiti kako bi podijelili originalna autorska djela i druge materijale koji su predmet zaštite temeljem autorskih i određenih drugih prava koja su navedena niže u javnoj licenci. Napomene koje slijede imaju informativnu funkciju, nisu sveobuhvatne i nisu sastavni dio licence.
Considerations for licensors: Our public licenses are intended for use by those authorized to give the public permission to use material in ways otherwise restricted by copyright and certain other rights. Our licenses are irrevocable. Licensors should read and understand the terms and conditions of the license they choose before applying it. Licensors should also secure all rights necessary before applying our licenses so that the public can reuse the material as expected. Licensors should clearly mark any material not subject to the license. This includes other CC-licensed material, or material used under an exception or limitation to copyright. More considerations for licensors.


Note: this is not legal code.

Što davatelji licence trebaju imati na umu: Naše javne licence namijenjene su onima koji imaju zakonsko pravo dati dopuštenje da se materijal koristi na načine koji su inače ograničeni autorskim i određenim drugim pravima. Naše licence su neopozive. Davatelji licence trebaju pročitati i razumjeti uvjete i odredbe licence prije nego što se odluče primijeniti licencu. Davatelji licence bi, također, prije nego što primijene neku od naših licenci, trebali osigurati sva prava koja su potrebna kako bi javnost mogla dalje koristiti materijal u skladu s očekivanjima. Davatelji licence trebaju jasno naznačiti svaki materijal koji nije predmet licence. To uključuje druge materijale pod CC licencama, kao i materijale koji se koriste temeljem iznimke ili ograničenja autorskopravne zaštite. Daljnje napomene za davatelje licenci.Considerations for the public: By using one of our public licenses, a licensor grants the public permission to use the licensed material under specified terms and conditions. If the licensor’s permission is not necessary for any reason–for example, because of any applicable exception or limitation to copyright–then that use is not regulated by the license. Our licenses grant only permissions under copyright and certain other rights that a licensor has authority to grant. Use of the licensed material may still be restricted for other reasons, including because others have copyright or other rights in the material. A licensor may make special requests, such as asking that all changes be marked or described. Although not required by our licenses, you are encouraged to respect those requests where reasonable. More considerations for the public.


Note: this is not legal code.

Što javnost treba imati na umu: Upotrebom neke od naših licenci davatelj licence javnosti daje dopuštenje da koristi licencirani materijal pod navedenim uvjetima i odredbama. Ako dopuštenje davatelja licence iz bilo kojeg razloga nije potrebno – primjerice, zbog iznimki ili ograničenja autorskog prava – onda takvo korištenje materijala licenca ne regulira. Naše licence daju dopuštenja samo temeljem autorskog i određenih drugih prava koje davatelj licence ima pravne osnove dati. Međutim, korištenje licenciranog materijala može i dalje biti ograničeno iz drugih razloga, uključujući i to da drugi polažu autorsko ili druga prava na materijal. Davatelj licence može postavljati posebne zahtjeve – primjerice tražiti da se sve izmjene naznače i opišu. Iako to naše licence ne zahtijevaju, savjetujemo Vam da poštujete te zahtjeve tamo gdje je to razumno izvedivo. Daljnje napomene za javnost.By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License ("Public License"). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions. Korištenjem Licenciranih prava (kako su niže definirana), prihvaćate i pristajete da ste obvezani uvjetima i odredbama ove Creative Commons Javne Licence Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna (“Javna licenca”). U slučaju da se ova Javna licenca tumači kao ugovor, Licencirana prava prepuštena su Vam temeljem Vašeg obvezivanja na njene uvjete i odredbe, a Davatelj licence prepušta vam ta prava temeljem koristi koje stječe time što Licencirani materijal stavlja na raspolaganje pod ovim uvjetima i odredbama.Section 1 – Definitions. Članak 1. – Definicije.
a. Adapted Material means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving image.


a. Prerađeni materijal znači materijal koji je predmet zaštite Autorskim pravom i sličnim pravima, a koji je nastao iz Licenciranog materijala ili na osnovi njega te u kojem je Licencirani materijal preveden, obrađen, prilagođen ili izmijenjen na način koji traži dopuštenje prema odredbama Autorskog prava i sličnih prava čiji je nositelj Davatelj licence. Za svrhe ove Javne licence, kada je Licencirani materijal glazbeno djelo, glazbena izvedba ili zvučna snimka, sinkronizacijom Licenciranog materijala s pokretnom slikom nastaje Prerađeni materijal.
b. Adapter's License means the license You apply to Your Copyright and Similar Rights in Your contributions to Adapted Material in accordance with the terms and conditions of this Public License.


b. Licenca autora prerade znači licencno dopuštenje koje Vi kao autor prerade primjenjujete u pogledu Vašeg Autorskog prava i sličnih prava na Vaše doprinose Prerađenom materijalu u skladu s uvjetima i odredbama ove Javne licence.
c. BY-NC-SA Compatible License means a license listed at creativecommons.org/compatiblelicenses, approved by Creative Commons as essentially the equivalent of this Public License.


c. Licenca kompatibilna s BY-NC-SA znači licencu koja je navedena na stranici creativecommons.org/compatiblelicenses, a koju je Creative Commons odobrio kao licencu koja je u srži ekvivalentna ovoj Javnoj licenci.
d. Copyright and Similar Rights means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section 2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights.


d. Autorsko pravo i slična prava znače autorsko pravo i/ili slična prava koja su blisko povezana s autorskim pravom, što uključuje, ali nije isključivo ograničeno na pravo umjetnika izvođača, pravo organizacije za radiodifuziju, pravo proizvođača fonograma i sui generis pravo proizvođača baze podataka, bez obzira kako su ta prava definirana i kategorizirana. Za svrhe ove Javne licence prava specificirana u članku 2. stavcima (b)(1)-(2) ne spadaju pod Autorsko pravo i slična prava.
e. Effective Technological Measures means those measures that, in the absence of proper authority, may not be circumvented under laws fulfilling obligations under Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or similar international agreements.


e. Djelotvorne tehničke mjere znače one mjere koje, osim ako nije dano ovlaštenje, nije dopušteno zaobilaziti temeljem zakona koji ispunjavaju obaveze prema članku 11. Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo od 20.12.1996. i/ili sličnih međunarodnih sporazuma.
f. Exceptions and Limitations means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limitation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the Licensed Material.


f. Iznimke i ograničenja znače doktrinu fair use, doktrinu fair dealing te druge iznimke i ograničenja prema Autorskom pravu i sličnim pravima koja važe za Vaše korištenje Licenciranog materijala.
g. License Elements means the license attributes listed in the name of a Creative Commons Public License. The License Elements of this Public License are Attribution, NonCommercial, and ShareAlike.


g. Elementi licence znače oni atributi licence koji su navedeni u imenu pojedinačne Creative Commons javne licence. Elementi ove Javne licence su Imenovanje, Nekomercijalno i Dijeli pod istim uvjetima.
h. Licensed Material means the artistic or literary work, database, or other material to which the Licensor applied this Public License.


h. Licencirani materijal znači umjetničko ili književno djelo, baza podataka ili neki drugi materijal na koji je Davatelj licence primijenio ovu Javnu licencu.
i. Licensed Rights means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use of the Licensed Material and that the Licensor has authority to license.


i. Licencirana prava znače prava korištenja koja su Vam prepuštena temeljem uvjeta i odredbi ove Javne licence, a koja su ograničena na svo Autorsko pravo i slična prava primjenjiva na Vaše korištenje Licenciranog materijala i koja Davatelj licence ima zakonsku osnovu licencirati.j. Licensor means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License.


j. Davatelj licence znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje prepuštaju prava korištenja temeljem ove Javne licence.
k. NonCommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation. For purposes of this Public License, the exchange of the Licensed Material for other material subject to Copyright and Similar Rights by digital file-sharing or similar means is NonCommercial provided there is no payment of monetary compensation in connection with the exchange.


k. Nekomercijalno znači korištenje koje nema primarnu svrhu ili nije usmjereno na stjecanje komercijalne koristi ili novčane naknade. Za svrhe ove Javne licence, razmjena Licenciranog materijala u zamjenu za neki drugi materijal koji je predmetom zaštite Autorskog prava i sličnih prava posredstvom digitalne razmjene datoteka ili sličnim sredstvima smatra se Nekomercijalnom ako nema plaćanja novčane naknade u pogledu te razmjene.
l. Share means to provide material to the public by any means or process that requires permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to make material available to the public including in ways that members of the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them.


l. Dijeliti znači stavljati materijal javnosti na raspolaganje pomoću bilo kojeg sredstva ili postupka koji zahtijeva dopuštenje iz perspektive Licenciranih prava – kao što su reprodukcija, javno izlaganje, javna izvedba, distribucija, diseminacija, priopćavanje ili uvoz – između ostalog i na takav način da članovi javnosti mogu tom materijalu pristupiti odakle i kada oni sami odaberu.
m. Sui Generis Database Rights means rights other than copyright resulting from Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, as amended and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights anywhere in the world.


m. Sui generis pravo proizvođača baze podataka znači prava koja nisu autorsko pravo, a koja proizlaze iz Direktive 96/9/EC Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 11.03.1996. o pravnoj zaštiti baza podataka ili iz izmjena ili zamjenskih verzija te Direktive, kao i druga u bitnome ekvivalentna prava kakva postoje bilo gdje drugdje u svijetu.
n. You means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License. Your has a corresponding meaning.


n. Vi znači fizička ili pravna osoba koja koristi Licencirana prava u skladu sa sadržajem ove Javne licence. Vaš ima odgovarajuće značenje.
Section 2 – Scope. Članak 2. – Opseg.
a. License grant. a. Licencna dopuštenja.
1. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the Licensed Material to: 1. Prema uvjetima i odredbama ove Javne licence, Davatelj licence Vam ovime daje teritorijalno neograničenu, naknade oslobođenu, neprenosivu, neisključivu i neopozivu licencu da koristite Licencirana prava nad Licenciranim materijalom tako da:A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part, for NonCommercial purposes only; and A. reproducirate i Dijelite Licencirani materijal u cijelosti ili u dijelu samo u Nekomercijalne svrhe; iB. produce, reproduce, and Share Adapted Material for NonCommercial purposes only. B. stvarate, reproducirate i Dijelite Prerađeni materijal samo u Nekomercijalne svrhe.2. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions. 2. Iznimke i ograničenja. Kako ne bi bilo dvojbe, u slučajevima kada Vaše korištenje Licenciranog materijala spada pod Iznimke i ograničenja, ova Javna licenca nije primjenjiva i ne morate se pridržavati njenih uvjeta i odredbi.3 Term. The term of this Public License is specified in Section 6(a). 3. Trajanje. Trajanje ove Javne licence određeno je u članku 6. stavku (a).4. Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes You to exercise the Licensed Rights in all media and formats whether now known or hereafter created, and to make technical modifications necessary to do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You from making technical modifications necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modifications necessary to circumvent Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply making modifications authorized by this Section 2(a)(4) never produces Adapted Material. 4. Mediji i formati; dopuštene tehničke izmjene. Davatelj licence daje Vam dopuštenje da koristite Licencirana prava u svim medijima i formatima, bilo poznatima ili budućima, te da poduzimate tehničke izmjene koje su potrebne u tu svrhu. Davatelj licence odriče se prava i/ili slaže se da neće tražiti ostvarivanje bilo kakvog prava koje bi vas spriječilo da koristite Licencirana prava, uključujući i poduzimanje tehničkih izmjena koje su potrebne da bi se zaobišle Djelotvorne tehničke mjere. Za svrhe ove Javne licence, poduzimanje izmjena koje su dopuštene ovim člankom 2. stavkom (a)(4) nikada ne stvaraju Prerađeni materijal.5. Downstream recipients. 5. Daljni primatelji
A. Offer from the Licensor – Licensed Material. Every recipient of the Licensed Material automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License. A. Ponuda Davatelja licence – Licencirani materijal. Bilo tko tko dobije Licencirani materijal automatski dobiva ponudu Davatelja licence da koristi Licencirana prava prema uvjetima i odredbama ove Javne licence.B. Additional offer from the Licensor – Adapted Material. Every recipient of Adapted Material from You automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights in the Adapted Material under the conditions of the Adapter’s License You apply. B. Dodatna ponuda Davatelja licence – Prerađeni materijal. Bilo tko tko dobije Vaš Prerađeni materijala automatski dobiva ponudu Davatelja licence da koristi Licencirana prava u Prerađenom materijalu prema uvjetima Licence autora prerade koju primjenjujete.
C. No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of the Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material. C. Bez ograničenja na daljnje korištenje. Ne smijete ponuditi ili nametnuti bilo kakve dodatne ili drugačije uvjete ili odredbe, niti primijeniti Djelotvorne tehničke mjere na Licencirani materijal ako time ograničavate korištenje Licenciranih prava bilo kojem primatelju Licenciranog materijala.6. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as permission to assert or imply that You are, or that Your use of the Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as provided in Section 3(a)(1)(A)(i). 6. Podrška nije dana. Ništa u ovoj Javnoj licenci ne daje, niti će se tumačiti da daje, dopuštenje da možete eksplicitno ili implicitno tvrditi da ste Vi, ili Vaše korištenje Licenciranog materijala, vezani uz, sponzorirani, podržani ili dobili službeni status od Davatelja licence ili drugih koji trebaju biti navedeni kao autori sukladno članku 3. stavku (a)(1)(A)(i).b. Other rights. b. Druga prava.
1. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise. 1. Moralna prava, kao što je pravo na poštivanje autorskog djela i čast ili ugled autora, nisu licencirana ovom Javnom licencom, kao što nisu ni prava nad objavljivanjem osobnih zapisa, pravo privatnosti i druga slična prava; međutim, u mjeri u kojoj je to zakonski moguće, Davatelj licence se odriče i/ili pristaje da neće tražiti ostvarivanje takvih prava koja mu pripadaju u mjeri i samo u mjeri u kojoj je to nužno da bi Vama omogućilo korištenje Licenciranih prava.2. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License. 2. Patentna prava i prava žiga nisu licencirana ovom Javnom licencom.3. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties, including when the Licensed Material is used other than for NonCommercial purposes. 3. U mjeri u kojoj je to zakonski moguće Davatelj licence odriče se svakog prava da od Vas prikuplja naknadu za korištenje Licenciranih prava, bilo izravno ili preko društva za kolektivno ostvarivanje prava, bilo unutar okvira dobrovoljnih ili naknadno odrecivih zakonskih licenci ili unutar okvira prinudnih licenci. U svim ostalim slučajevima Davatelj licence izričito pridržava sva prava da prikuplja takve naknade, uključujući i onda kada se Licencirani materijal koristi u Nekomercijalne svrhe.Section 3 – License Conditions. Članak 3. - Uvjeti licence.
Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions. Vaše korištenje Licenciranih prava izričito podliježe sljedećim uvjetima.
a. Attribution. a. Imenovanje.
1. If You Share the Licensed Material (including in modified form), You must: 1. Ako Dijelite Licencirani materijal (bilo u izvornom ili izmijenjenom obliku), dužni ste:
A. retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed Material:
  1. identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);
  2. a copyright notice;
  3. a notice that refers to this Public License;
  4. a notice that refers to the disclaimer of warranties;
  5. a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable;


A. sačuvati i navesti sljedeće elemente, pod uvjetom da ih je Davatelj licence naveo uz Licencirani materijal:


  1. oznaku autora Licenciranog materijala i svih ostalih koji su naznačeni da trebaju biti navedeni, u mjeri u kojoj je to razumno (uključujući i pseudenimno ako je tako naznačeno);
  1. autorskopravno upozorenje;
  1. upozorenje o ovoj Javnoj licenci;
  1. upozorenje koje se odnosi na odricanja od jamstva;
  1. internetsku adresu ili jedinstvenu oznaku (URI) Licenciranog materijala u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo;


B. indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of any previous modifications; and B. naznačiti ako ste izmijenili Licencirani materijal i sačuvati naznaku bilo koje prethodne izmjene; teC. indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License. C. naznačiti da je Licencirani materijal licenciran pod uvjetima ove Javne licence te uvrstiti pravni tekst, ili internetski link/jedinstvenu oznaku izvora, ove Javne licence.2. You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information. 2. Uvjete iz člana 3. stavka (a)(1) možete ispuniti na bilo koji način koji je primjeren za medij, sredstvo ili kontekst u kojemu Dijelite Licencirani materijal. Primjerice, primjeren način kako možete ispuniti ovaj uvjet može biti navođenjem internetskog linka ili jedinstvene oznake (URI) koja vodi na izvor koji sadrži tražene informacije.3. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by Section 3(a)(1)(A) to the extent reasonably practicable. 3. Ako to Davatelj licence traži, dužni ste – u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo – ukloniti bilo koju informaciju koju ste dužni navesti prema članku 3. stavku (a)(1)(A).b. ShareAlike. b. Dijeli pod istim uvjetima.
In addition to the conditions in Section 3(a), if You Share Adapted Material You produce, the following conditions also apply. Ako Dijelite Vaš Prerađeni materijal koji ste kreirali, uz uvjete navedene u članku 3. stavku (a), dužni ste poštivati i sljedeće uvjete:1. The Adapter’s License You apply must be a Creative Commons license with the same License Elements, this version or later, or a BY-NC-SA Compatible License. 1. Licenca autora prerade koju primjenjujete na Prerađeni materijal mora biti Creative Commons licenca s istovjetnim Licencnim elementima, ova ili kasnija verzija, ili licenca koja je Kompatibilna licenca s licencom BY-NC-SA.2. You must include the text of, or the URI or hyperlink to, the Adapter's License You apply. You may satisfy this condition in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share Adapted Material. 2. Morate uvrstiti pravni tekst, ili internetski link/jedinstvenu oznaku (URI), Licence autora prerade koju primjenjujete. Ovaj uvjet možete ispuniti na bilo koji način koji je primjeren mediju, sredstvu i kontekstu u kojem Dijelite Prerađeni materijal.3. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, Adapted Material that restrict exercise of the rights granted under the Adapter's License You apply. 4. Ne smijete uz Prerađeni materijal ponuditi ili nametnuti bilo kakve dodatne ili drugačije odredbe ili uvjete, niti primijeniti djelotvorne tehničke mjere, koji bi mogli ograničiti prava korištenja dana Licencom autora prerade koju primjenjujete.Section 4 – Sui Generis Database Rights. Članak 4. – Sui generis prava proizvođača baze podataka.Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licensed Material: Kada Licencirana prava obuvaćaju Sui generis prava proizvođača baze podataka koja se primjenjuju na Vaše korištenje Licenciranog materijala:a. for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database for NonCommercial purposes only; a. kako ne bi bilo dvojbe, članak 2. stavak (a)(1) daje Vam ovlaštenje da izvlačite, iskorištavate ili reproducirate te Dijelite sav ili znatne dijelove sadržaja baze podataka samo u nekomercijalne svrhe;b. if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material, including for purposes of Section 3(b); and b. ako uključite sav ili znatne dijelove sadržaja baze podataka u bazu podataka nad kojom imate Sui generis pravo proizvođača baze podataka, onda se baza podataka nad kojom imate Sui generis pravo proizvođača baze podataka (ali ne i njen pojedinačni sadržaj) smatra Prerađenim materijalom, uključujući i za svrhe članka 3. stavke (b); ic. You must comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial portion of the contents of the database. c. ako Dijelite sav ili znatan dio sadržaja baze podataka, dužni ste poštivati uvjete članka 3. stavke (a).For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not replace Your obligations under this Public License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights. Kako ne bi bilo dvojbe, članak 4. služi kao nadopuna, a ne zamjena za Vaše obaveze prema ovoj Javnoj licenci u slučaju kada Licencirana prava sadrže drugo Autorsko pravo i srodna prava.Section 5 – Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability. Članak 5. – Odricanje od jamstva i ograničenje odgovornosti.a. Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the Licensor offers the Licensed Material as-is and as-available, and makes no representations or warranties of any kind concerning the Licensed Material, whether express, implied, statutory, or other. This includes, without limitation, warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence of latent or other defects, accuracy, or the presence or absence of errors, whether or not known or discoverable. Where disclaimers of warranties are not allowed in full or in part, this disclaimer may not apply to You. a. Osim ako Davatelj licence nije zasebno drugačije postupio, u mjeri u kojoj je to zakonski moguće Davatelj licence nudi Licencirani materijal “takav kakav je” i “takav kakav je dostupan”, te ne daje nikakve izjave ili jamstva, bilo izričito, implicitno, statutarno ili kako drugačije, u pogledu Licenciranog materijala. To uključuje, ali nije i ograničeno na jamstva o pravu vlasništva, utrživosti, prikladnosti za bilo koju svrhu, nepostojanju povrede intelektualnog vlasništva, nepostojanju latentnih ili drugih oštećenja, točnosti, postojanju ili nepostojanju grešaka, bilo poznatih ili nepoznatih, sada ili u budućnosti. Ako odricanja od jamstva nisu dopuštena, bilo u cijelosti ili dijelom, ovo odricanje se potencijalno ne odnosi na Vas.b. To the extent possible, in no event will the Licensor be liable to You on any legal theory (including, without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect, incidental, consequential, punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or damages arising out of this Public License or use of the Licensed Material, even if the Licensor has been advised of the possibility of such losses, costs, expenses, or damages. Where a limitation of liability is not allowed in full or in part, this limitation may not apply to You. b. U mjeri u kojoj je to zakonski moguće, Davatelj licence ni u kojem slučaju ne snosi prema Vama odgovornost temeljem bilo koje pravne osnove (uključujući, ali ne isključivo nepozornosti) za bilo kakve izravne, posebne, neizravne, slučajne, posljedične, kaznene ili druge gubitke, troškove ili odštete koje su nastale zbog ove Javne licence ili korištenja Licenciranog materijala, čak i ako je Davatelj licence upozoren na mogućnost takvih gubitaka, troškova ili odšteta. Kada ograničenje odgovornosti nije dopušteno, bilo u cijelosti ili dijelom, ovo ograničenje se potencijalno ne odnosi na Vas.c. The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and waiver of all liability. c. Prethodno odricanje od jamstva i ograničenje odgovornosti interpretirati će se, u mjeri u kojoj je to dopušteno, što je moguće bliže potpunom odricanju od bilo kakve odgovornosti.
Section 6 – Term and Termination. Članak 6. – Trajanje i prestanak važenja.
a. This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here. However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public License terminate automatically. a. Ova Javna licenca važi za trajanja ovdje licenciranog Autorskog prava i sličnih prava. Međutim, ako se ne pridržavate ove Javne licence prava korištenja koja su Vam prepuštena ovom Javnom licencom automatski prestaju važiti.b. Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section 6(a), it reinstates: b. Ako je vaše pravo da koristite Licencirani materijal prestalo važiti temeljem odredbi članka 6. stavka (a), ponovno ga stječete:1. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of Your discovery of the violation; or 1. automatski s datumom kada ste ispravili prekršaj, pod uvjetom da ste ga ispravili unutar 30 dana otkako ste saznali za prekršaj: ili2. upon express reinstatement by the Licensor. 2. kada Vam Davatelj licence izrijekom ponovno dao dopuštenje.For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not affect any right the Licensor may have to seek remedies for Your violations of this Public License. Kako ne bi bilo dvojbe, članak 6. stavak (b) ne utječe na bilo kakvo pravo Davatelja licence da traži pravni lijek protiv Vašeg kršenja ove Javne licence.c. For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under separate terms or conditions or stop distributing the Licensed Material at any time; however, doing so will not terminate this Public License. c. Kako ne bi bilo dvojbe, Davatelj licence može u bilo koje vrijeme ponuditi Licencirati materijal i pod zasebnim uvjetima ili pak prestati distribuirati Licencirani materijal; međutim, time ne prestaje važiti ova Javna licenca.d. Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License. d. Članci 1., 5., 6., 7. i 8. nastavljaju važiti i nakon prestanka važenja ove Javne licence.Section 7 – Other Terms and Conditions. Članak 7. – Drugi uvjeti i odredbe.
a. The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions communicated by You unless expressly agreed. a. Osim ako nije izrijekom pristao, Davatelj licence neće biti obavezan nikakvim dodatnim ili drugim uvjetima ili odredbama koje ste Vi iznijeli.b. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not stated herein are separate from and independent of the terms and conditions of this Public License. b. Bilo kakvi aranžmani, sporazumi ili ugovori u pogledu Licenciranih materijala koji ovdje nisu navedeni, smatraju se zasebnima i neovisnima od uvjeta i odredbi ove Javne licence.Section 8 – Interpretation. Članak 8. – Tumačenje.
aFor the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully be made without permission under this Public License. a. Kako ne bi bilo dvojbi, ova Javna licenca neće – niti će se tako tumačiti – umanjiti, stvoriti prepreke, ograničiti ili nametati uvjete u pogledu bilo kakvog korištenja Licenciranog materijala koje je zakonski zajamčeno bez potrebe za dopuštenjem u vidu ove Javne licence.b. To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without affecting the enforceability of the remaining terms and conditions. b. U mjeri u kojoj je to zakonski moguće, ako se bilo koja klauzula ove Javne licence smatra pravno neprovedivom, automatski će se transformirati u minimalnoj mjeri kako bi postala provediva. Ako se klauzula ne može transformirati, izdvojit će se iz ove Javne licence bez utjecaja na pravnu provedivost njenih ostalih uvjeta i odredbi.c. No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply consented to unless expressly agreed to by the Licensor. c. Nije dopušteno bilo kakvo odstupanje od bilo kojeg uvjeta ili odredbe niti je dan pristanak na bilo kakvo nepridržavanje, osim ako Davatelj licence nije izrijekom dao pristanak.d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including from the legal processes of any jurisdiction or authority. d. Ništa u ovoj Javnoj licenci ne čini – niti se kao takvo može tumačiti – ograničenje ili ustupanje bilo kakvih povlastica ili imuniteta koji se odnose na Davatelja licence ili Vas, uključujući u pogledu pravnih postupaka unutar bilo kojeg pravnog sustava ili nadležnosti.Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of its public licenses to material it publishes and in those instances will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that material is shared under a Creative Commons public license or as otherwise permitted by the Creative Commons policies published at creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the use of the trademark “Creative Commons” or any other trademark or logo of Creative Commons without its prior written consent including, without limitation, in connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material. For the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the public licenses.

Note: this is not legal code.

Creative Commons nije strana u Creative Commons javnim licencama. Međutim, Creative Commons može odlučiti primijeniti neku od svojih javnih licenci na materijal koji objavljuje i u tom slučaju će se smatrati “Davateljem licence”. Tekst Creative Commons javnih licenci prenesen je u javno dobro temeljem pravnog instrumenta CC0 Prenošenje u javno dobro. Osim u ograničene svrhe ukazivanja da je neki materijal podijeljen pod Creative Commons javnom licencom ili u slučajevima koje dopuštaju unutarnja pravila Creative Commonsa koju možete naći na creativecommons.org/policies, Creative Commons ne daje dopuštenje da se koristi zaštićeni znak "Creative Commons" ili Creative Commons logotip bez prethodnog pismenog pristanka Creative Commonsa, uključujući, ali ne i isključivo u slučajevima bilo kakve nedopuštene izmjene neke od njegovih javnih licenci ili bilo kakvog drugog aranžmana, sporazuma ili ugovora koji se tiče licenciranog materijala. Kako ne bi bilo dvojbe, ovaj paragraf ne čini dio javne licence.
Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.

Note: this is not legal code.

Creative Commons možete kontaktirati na creativecommons.org.
Additional languages available: Please read the FAQ for more information about official translations.

Note: this is not legal code.

Dostupno i na drugim jezicima: Molimo Vas da pročitate FAQ za daljnje informacije o službenim prijevodima.
Back to Commons Deed

Note: this is not legal code.

Natrag na Commons Deed.

Za BY:


Original Prijevod
reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and reproducirate i Dijelite Licencirani materijal, bilo u cijelosti ili dijelom; iproduce, reproduce, and Share Adapted Material stvarate, reproducirate i Dijelite Prerađeni materijalTo the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. U mjeri u kojoj je to zakonski moguće, Davatelj licence se odriče svakog prava da od Vas prikuplja naknadu za korištenje Licenciranih prava, bilo izravno ili preko društva za kolektivno ostvarivanje prava, bilo unutar okvira dobrovoljnih ili naknadno odrecivih zakonskih licenci ili unutar okvira prinudnih licenci.If You Share Adapted Material You produce, the Adapter's License You apply must not prevent recipients of the Adapted Material from complying with this Public License. Ako Dijelite Prerađeni materijal koji ste stvorili, Licenca autora prerade ne smije spriječiti primatelje Prerađenog materijala da se pridržavaju ove Javne licence.for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database; kako ne bi bilo dvojbe, članak 2. stavak (a)(1) daje Vam pravo da izvlačite, iskorištavate ili reproducirate te Dijelite sav ili znatne dijelove sadržaja baze podataka;if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material ako uključite sav ili znatan dio sadržaja baze podataka u bazu podataka nad kojom imate Sui generis pravo proizvođača baze podataka, onda se baza podataka nad kojom imate Sui generis pravo proizvođača baze podataka (ali ne i njen pojedinačni sadržaj) smatra Prerađenim materijalomZa BY-ND:


Original Prijevod
NoDerivatives Bez prerada
reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part reproducirate i Dijelite Licencirani materijal, bilo u cijelosti ili dijelomproduce and reproduce, but not Share, AdaptedMaterial stvarate i reproducirate, ali ne i Dijelite, Prerađeni materijalIf You Share the Licensed Material, You must Ako Dijelite Licencirani materija, morate, provided You do not Share Adapted Material , pod uvjetom da ne Dijelite Prerađeni materijalFor the avoidance of doubt, You do not have permission under this PublicLicense to Share Adapted Material. Kako ne bi bilo dvojbe, temeljem ove Javne licence nemate dopuštenje Dijeliti Prerađeni materijal.Za BY-NC-ND:


Original Prijevod
produce and reproduce, but not Share, AdaptedMaterial for NonCommercial purposes only stvarate i reproducirate, ali ne i Dijelite, Prerađeni materijal samo u Nekomercijalne svrheand provided You do not Share Adapted Material i pod uvjetom da ne Dijelite Prerađeni materijal