Dirichletov princip

Izvor: Wikipedija
Fotografija golubova u kutijama. U ovom se primjeru n = 10 golubova nalazi u m = 9 kutija, pa po Diricletovom principu slijedi da najmanje jedna kutija ima više od jednog goluba.

Dirichletov princip ili princip golubinjaka jednostavan je i djelotvoran kombinatorni princip kojeg je prvi formulirao i koristio njemački matematičar Dirichlet otprilike 1834. godine pod nazivom Schubfachprinzip.[1]

Naime, Dirichletov princip navodi da ako se n golubova smjesti u m golubinjaka, pri čemu je n>m, onda postoji najmanje jedan golubinjak u kojem se nalaze barem dva goluba.

Apstraktna definicija gore navedenog je da, ako je potrebno rasporediti više od n objekata u n nepraznih skupova, onda će barem jedan skup sadržavati više od jednog elementa. Alternativno, ni jedna funkcija iz skupa koji ima više od n elemenata u skup koji ima n elemenata ne može biti injektivna.

Dirichletov princip — slaba forma[uredi | uredi kôd]

Neka je prirodan broj. Ako predmeta bilo kako rasporedimo u n kutija (pretinaca), tada barem jedna kutija sadrži barem dva predmeta.

Dokažimo tvrdnju kontradikcijom: pretpostavimo da ne postoji kutija koja sadrži više od jednog predmeta. To znači da svaka od kutija sadrži ili jedan ili nijedan predmet. Označimo s broj praznih kutija. Vrijedi . Tada će broj kutija koje sadrže jedan predmet biti . To bi značilo da je ukupan broj predmeta smještenih u kutija jednak , a to je u kontradikciji s pretpostavkom da želimo smjestiti predmet u n kutija, a .

Zato je naša pretpostavka o nepostojanju kutije koja sadrži više od jednog predmeta pogrešna! Valja uočiti da Dirichletov princip daje samo egzistenciju kutije s barem dva predmeta, ne i algoritam njenog pronalaska.

Označimo s broj elemenata skupa . Dirichletov princip može se iskazati i ovako:

Neka su i konačni skupovi, takvi da je , a neko preslikavanje. Tada nije injekcija, tj. postoje , , takvi da je .

Vrijedi:

Neka su konačni skupovi sa neko preslikavanje. Tada je injekcija.

Dirichletov princip — jaka forma[uredi | uredi kôd]

Ako je predmeta razmješteno u kutija, onda barem jedna kutija sadrži predmet.

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. https://hrcak.srce.hr › filePDF Web-rezultati Dirichletov princip