Prijeđi na sadržaj

Henderson–Hasselbalchova jednadžba

Izvor: Wikipedija

Henderson-Hasselbalchova jednadžba koristi se za računanje pH, pKa i molarne koncentracije (koncentracija u jedinicama molova po litri):

baza - molarna koncentracija baze konjugata
kiselina = molarna koncentracija nezasićene slabe kiseline

Henderson-Hasselbalchova jednadžba je matematički izraz koji omogućuje izračunavanje pH pufera. Zasniva se na pKa kiseline i odnosu između koncentracija konjugirane baze ili soli i kiseline prisutne u puferskoj otopini.

Jednadžbu je prvo postavio Lawrence Joseph Henderson (1878-1942) 1907. godine. Deset godina kasnije, 1917., Karl Albert Hasselbalch uvodi upotrebu logaritma za dopunu Hendersonove jednadžbe. Danski kemičar Hasselbach je proučavao reakcije krvi s kisikom i utjecaj na njezin pH.