Normala

Izvor: Wikipedija
Normala na površinu

Normala je najopćenitije pravac ili vektor koji je okomit na objekt o kojem se govori (npr. normala na krivulju, normala na površinu i sl.).

Normala na krivulju[uredi | uredi kôd]

Normala na krivulju u točki predstavlja pravac koji prolazi kroz točku i okomit je na tangentu krivulje u toj točki. Budući da je interpretacija prve derivacije funkcije koeficijent smjera pravca, od. tangente, to je jednadžba normale

uz pretpostavku da prva derivacija ne iščezaje u točki , tj.

Ako je , tada je jednadžba normale , tj. normala je očito paralelna s -osi.

Vektor normale je vektor koji leži na prethodno definiranom pravcu – normali. Pod pojmom normala, dakle, nekad razumijevamo prethodno definirani pravac, a nekad vektor koji leži na tom pravcu. Vektor normale po dogovoru najčešće gleda „van” krivulje.

Normala na površinu
[uredi | uredi kôd]

Vektorsko polje normala na površinu

Vektor normale na površinu u točki je vektor okomit na tangencijalnu ravninu površine u točki . U slučaju ravne površine, očito je to vektor okomit na samu tu ravninu, i dan je vektorskim produktom bilo kojih dvaju vektora koja leže u ravnini. Ravnina, dakle, može imati normalu u dva smjera.

Normala na opću površinu, parametriziranu sustavom krivolinijskih koordinata , gdje su i realne varijable, dana je vektorskim umnoškom parcijalnih derivacija po respektivnim koordinatama:

Normala na opću površinu, zadanu implicitno jednadžbom

u točki dana je gradijentom:

Iznimke[uredi | uredi kôd]

Ako određena površina u nekoj točki nema definiranu tangencijalnu ravninu, onda tu nema definiranu ni normalu. Tako, npr., valjak nema definiranu normalu na spoju plašta i dna, stožac nema normale u vrhu; u dvije dimenzije, funkcija nema definiranu normalu u ishodištu.

Jedinstvenost[uredi | uredi kôd]

Već smo kod normale na krivulju mogli nazreti da normala nema jedinstven smjer – vektor normale na pravac već ima dva moguća smjera. Za orijentiranu površinu, normala se određuje pravilom desne ruke, tj., rečeno intuitivno, „gleda prema van”.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]