Gustoća električne struje

Izvor: Wikipedija
Gustoća električne struje je vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje po ploštini presjeka električnog vodiča.

Gustoća električne struje (oznaka J) je vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje po ploštini presjeka električnog vodiča, a smjer joj se podudara sa smjerom gibanja pozitivnih električnih naboja:

gdje je: ρ - volumna gustoća električnoga naboja, a v - brzina gibanja električki nabijenih čestica. Može se opisati i s pomoću jakosti električne struje I:

gdje je: n - jedinični vektor okomit na površinu presjeka ploštine S.

Gustoća električne struje ovisi o jakosti električnoga polja E koje pokreće električne naboje, ali i o vrsti materijala vodiča kroz koji električna struja teče:

gdje je: σ - električna provodnost.

Mjerna jedinica gustoće električne struje je amper po četvornom metru (A/m²).[1]

Gustoća električnoga naboja[uredi | uredi kôd]

Gustoća električnoga naboja (oznake λ, σ, ρ) je fizikalna veličina koja opisuje električni naboj ili količinu elektriciteta po duljini l:

ploštini S:

ili obujmu (volumenu):

Koristi se za potrebe proračuna kad se na naelektriziranom tijelu nalazi tako velik broj nepomičnih električki nabijenih čestica da nije moguće uzeti u obzir njihove pojedinačne električne naboje i položaje. Negativna je ako je električni naboj naelektriziranoga tijela negativan.

Mjerna jedinica linearne gustoće električnoga naboja je kulon po metru (C/m), površinske gustoće električnoga naboja kulon po četvornom metru (C/m²) i volumne gustoće električnoga naboja kulon po kubnom metru (C/m³). Gustoću električki nabijenih čestica koje se gibaju opisuje gustoća električne struje.[2]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. gustoća električne struje, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017.
  2. gustoća električnoga naboja, [2] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017.