Kubna funkcija

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Kubna funkcija u matematici je svaka funkcija oblika

f(x)=ax^3+bx^2+cx+d \qquad(1),

gdje je a različito od nule. Pripadna jednadžba f(x)=0 je kubna jednadžba. U pravilu, a naročito u nastavi matematike u srednjoj školi, misli se na realnu funkciju realne varijable, što znači da su koeficijenti a, b, c, d realni brojevi, a vrijednosti varijable x realne. Od sada se, ukoliko izrijekom ne bude rečeno drukčije, razmatraju samo takve funkcije [1]

Karakteristične vrijednosti kubne funkcije[uredi VE | uredi]

f(x) = (x^3 +3x^2 - 6x - 8)/4\, \!

Kubna funkcija kao i svaka druga polinomna funkcija ima neke karakteristične vrijednosti koje u koordinatnom sustavu na grafu funkcije predočavaju nultočke, ekstreme ili prijevojne točke (slika desno).

Nultočke kubne funkcije[uredi VE | uredi]

Kubna funkcija može imati tri nultočke, dvije nultočke od kojih je jedna dvostruka, jednu trostruku nultočku ili jednu (jednostruku) nultočku. Misli se na realne nultočke, a ako se dopuste i kompleksne, onda u posljednjem slučaju, uz rečenu realnu, postoje još i dvije kompleksno-konjugirane. Dakle, uvijek postoji bar jedna realna nultočka. Geometrijski, nultočke se očitavaju iz grafa funkcije: to su prve koordinate točaka u kojima graf funkcije siječe (odnosno dira) x-os. Tako za funkciju f(x):= (x^3 +3x^2 - 6x - 8)/4 \,  nultočke su redom brojevi -4, -1, 2, što se vidi i iz grafa koji siječe x-os redom u točkama (-4,0), (-1,0), (2,0). Sve se očituje i na rastavu na faktore:  x^3 +3x^2 - 6x - 8 =(x+4)(x+1)(x-2)\,  . Drugu mogućnost ilustrira funkcija f(x):= x^3 -2x^2 +x =x(x-1)^2 \,  . Tu je 0 jednostruka, a 1 dvostruka nultočka. U koordinatnom sustavu to se očituje tako što graf siječe x-os u točki (0,0),a dodiruje je u točki (1,0) gdje je nultočka dvostruka. Funkcija kubiranja f(x):= x^3 \,  kojoj je 0 trostruka nultočka, najjednostavniji je primjer treće mogućnosti. Konačno, posljednju mogućnost ilustrira funkcija f(x):= x^3 +x=x(x^2+1)=x(x+i)(x-i) \, . Vidi se da je 0 jedina (realna) nultočka, dok su -i,i kompleksno-konjugirane.


Ekstremi kubne funkcije i prijevojna točka[uredi VE | uredi]

Kritične točke funkcije jesu one (realne) vrijednosti od x za koje je prva derivacija jednaka nuli [2]. Kako je f'(x)= 3ax2+2bx+c kvadratna funkcija kojoj je diskriminanta 2\sqrt{b^2-3ac}\, , kubna funkcija ima dva lokalna ekstrema ( lokalni minimum i lokalni maksimum) ako je b^2-3ac >0 \, . Ako je pak b^2-3ac \leq 0 , onda je funkcija strogo monotona. Tada funkcija ima jednu kritičnu točku ako je b^2-3ac =0 , dok za b^2-3ac <0 nema ni jednu. Prijevojna točka (točka infleksije) funkcije f (odnosno njenog grafa) je točka (x_0,f(x_0)) tako da je druga derivacija od f u x0 jednaka nuli. Kako je f''(x)=6ax+2b, kubna funkcija ima jedinstvenu prijevojnu točku i to za x_0=-\frac{b}{3a} \, , koja je ujedno i kritična ako je b^2-3ac=0 \, , inače nije. Graf kubne funkcije uvijek se sastoji od konveksnog i konkavnog dijela, koji se sastaju u prijevojnoj točki. Ako je a pozitivan prvo dolazi konkavni, a ako je negativan, konveksni dio. Za funkciju f prikazanu grafom je f'(x)=3x^2+6x-6 dok je f''(x)=6x+6. Rješavajući pripadne jednadžbe dobije se da su lokalni ekstremi u x_{1,2}=-1\pm\sqrt{3}, dok je prijevojna točka za x_0=-1 u (-1,0), što se može nazrijeti i iz grafa. Iz grafa se nazire i da je u -1-\sqrt{3} lokalni maksimum, dok je za -1+\sqrt{3} lokalni minimum. To se može potvrditi i pomoću predznaka druge derivacije.

Primjena kubne funkcije[uredi VE | uredi]

Kubne funkcije, makar jednostavne, obiluju raznim svojstvima: nultočke, lokalni ekstremi, prijevojne točke, sve kombinacije rasta, pada, konveksnosti i konkavnosti. Zato su pogodne za modeliranje promjene neke veličine u vremenu, ili, općenito, veze među dvjema veličinama, naročito pomoću kubnog splinea [3].

Veza s kubnim polinomom[uredi VE | uredi]

Obično se smatra da između kubne funkcije i kubnog polinoma nema nikakve razlike. Strogo matematički gledano, to nije tako. Osim zadavanja pravila prema kojemu djeluje, za funkciju je potrebno naznačiti područje definicije i područje vrijednosti, dok se polinom zadaje koeficijentima i naznačavanjem područja kojemu koeficijenti pripadaju (u pravilu neki komutativni prsten). Ostatci 0, 1, 2 pri dijeljenju s 3 čine polje s obzirom na zbrajanje i množenje modul 3. Izrazima f(x)=x^3+2x \, i f(x)=2x^3+x \, zadana su dva različita polinoma nad tim poljem (jer su koeficijenti različiti). Također, zadane su i dvije funkcije kojima su i područje definicije i skup vrijednosti to polje. Te su dvije funkcije jednake (sve su im vrijednosti jednake nuli). Dakle različiti polinomi, ali jednake funkcije.

Kompleksna kubna funkcija[uredi VE | uredi]

Ako su u (1) koeficijenti a, b, c, d i vrijednosti varijable x kompleksni brojevi (tada se varijabla obično označava kao z), onda su i vrijednosti funkcije kompleksni brojevi pa je f kompleksna funkcija kompleksne varijable, tj. f\colon \mathbb{C}\rightarrow \mathbb{C}. Ona je analitička na cijeloj kompleksnoj ravnini (cijela funkcija)[4] [5]. Kompleksna kubna funkcija ima tri različite nultočke, dvije različite (od kojih je jedna dvostruka) ili jednu trostruku nultočku. Računajući kratnosti, svaka kompleksna kubna funkcija ima tri nultočke.

S obzirom na kritične vrijednosti ove se funkcije dijele na dvije skupine,već prema tome koliko njihova derivacija (koja je kvadratna funkcija) ima nultočaka. U prvoj su, općoj, one koje imaju dvije kritične točke, a to su upravo one za koje f' ima dvije različite nultočke. One imaju dvije kritične vrijednosti (jer su vrijednosti kubne funkcije u različitim kritičnim točkama nužno različite). U drugoj su, posebnoj skupini, one koje imaju jednu kritičnu točku, a to su one f kojima derivacija f' ima dvostruku nultočku. One imaju jednu kritičnu vrijednost (vrijednost funkcije u kritičnoj točki). Svaka takva funkcija oblika je f(z)=a(z-z_0)^3+f(z_0)\ ,z_0 joj je kritična točka, a f(z_0) kritična vrijednost. Ona se linearnim transformacijama može svesti na čistu treću potenciju f(z):=z^3. Opće kubne funkcije, one iz prve skupine, linearnim transformacijama mogu se svesti na jednu izabranu, primjerice na f(z):=4z^3-3z (Čebiševljev polinom prve vrste, trećeg stupnja).

Kritične vrijednosti u ovakvim okolnostima imaju posebno značenje i posebno ime: razgraništa ili točke grananja preslikavanja f (odnosno inverzne funkcije od f kao višeznačne funkcije). Ako se kompleksna varijabla slike označi kao w, onda se ovo preslikavanje može zapisati i kao jednadžba f(z)=w. Ta jednadžba za svaki w koji nije točka grananja ima tri različita rješenja kao jednadžba s nepoznanicom z. Tako je preslikavanje f razgranato natkrivanje kompleksne ravnine stupnja 3. S obzirom na točke grananja, kompleksne kubne funkcije dijele se u dvije skupine, one koje imaju dvije i one koje imaju jednu točku grananja.

Kubna funkcija kao preslikavnje proširene kompleksne ravnine[uredi VE | uredi]

Kubna je funkcija meromorfna funkcija na proširenoj kompleksnoj ravnini [5] \mathbb{C}\cup\{\infty\} ( Riemannovoj sferi) - ima pol trećeg reda u beskonačnosti. Razmatrana kao funkcije s Riemannove sfere na Riemannovu sferu, tako de se definira da je f(\infty)=\infty, ona je holomorfna (analitička je i oko beskonačnosti). Drugim riječima, kompleksna kubna funkcija definira razgranato natkrivanje trećeg stupnja s Riemannove sfere na Riemannovu sferu. Beskonačnost (\infty) je točka grananja tog natkrivanja koje općenito ima tri, iznimno dvije točke grananja (uključujući rečenu točku grananja u beskonačnosti). Općenito, grupa monodromije izomorfna je simetričnoj grupi \mathbb{S}_3, a iznimno, cikličkoj grupi trećeg reda [6].

Izvori[uredi VE | uredi]

 1. Jelena Gusić, Petar Mladinić, Boris Pavković, Matematika 2, za 2. razred za prirodoslovno-matematičke gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2006.(ISBN 953-0-21345-X)
 2. Sanja Antoliš, Aneta Copić, Matematika 4, udžbenik sa zbirkom zadatataka za 4. razred prirodoslovnih gimnazija, Školska knjiga, Zagreb, 2006. (ISBN 953-0-21349-2)
 3. Doron Levy, Introduction to Numerical Analysis, http://www.math.umd.edu/~dlevy/books/na.pdf
 4. Šime Ungar, Kompleksna analiza,http://web.math.pmf.unizg.hr/~ungar/kompleksna.pdf
 5. 5,0 5,1 Hrvoje Kraljević, Odabrana poglavlja teorije analitičkih funkcija, Riemannove plohe, http://web.math.pmf.unizg.hr/~hrk/nastava/2011-12/an_funk_2011_12.pdf
 6. Rick Miranda, Algebraic Curves and Riemann Surfaces, Graduate Studies in Mathematics, Vol 5, (ISBN 0-8218-0268-2)