Ophodnja

Izvor: Wikipedija
Šuma hrasta lužnjaka ima ophodnju od 140 godina.

Ophodnja je životni vijek šumske sastojine odnosno vrijeme koje protekne od nastanka jedne sastojine pa do njene konačne sječe.

Različita je glede vrste drveća i načina postanka, da li je šuma nastala iz sjemena (sjemenjača) ili iz panja (panjača). Npr. sjemenjače hrasta lužnjaka imaju ophodnju od 140 godina, kitnjaka 120, a bukve 100 godina, dok je kod panjača navedenih vrsta ophodnja 40 godina.

Ophodnja se može definirati na nekoliko načina:

  • razdoblje od nastanka sastojine do njezina pomlađivanja,
  • razdoblje od nastanka do zrelosti šumske sastojine,
  • razdoblje koje je potrebno da sastojina ispuni cilj gospodarenja.

Ophodnja se izražava u godinama, a duljina joj ovisi o cilju gospodarenja, šumskouzgojnim svojstvima drveća i ekološkim čimbenicima.

U prirodnim gospodarskim šumama određuje se prema glavnoj vrsti drveća.

Trajanje ophodnje[uredi | uredi kôd]

Vrsta drveća Ophodnja
Hrast lužnjak i hrast crnika 140 godina[1]
Hrast kitnjak i hrast medunac 120 godina
Obična bukva, obična jela i gorski javor 100 godina
Hrast cer, poljski i obični jasen, crni orah, smreka, pinija, crni i obični bor 80 godina
Obični grab i crna joha 70 godina
Crni grab, bjelograbić, divlja trešnja, alepski i primorski bor 60 godina
Lipa 50 godina
Kesten, breza, domaće vrbe i topole 40 godina

Izvori[uredi | uredi kôd]