Prijeđi na sadržaj

Četvrti hrvatski korpus NOVJ-a

Izvor: Wikipedija

Četvrti hrvatski korpus NOVJ-a formiran je 22. studenoga 1942. godine, naredbom Vrhovnog komandanta NOV-a i POJ-a Josipa Broza Tita, kao Prvi hrvatski narodnooslobodilački udarni korpus. U njegov sastav tada su ušle sve postrojbe na teritoriju Hrvatske: Šesta lička, Sedma banijska i Osma kordunaška divizija, kao i tri partizanska odreda.

Za zapovjednika Prvog hrvatskog korpusa postavljen je Ivan Gošnjak, a za političkog komesara Većeslav Holjevac. Formiranjem štaba korpusa, prestao je postojati Štab Prve operativne zone Hrvatske, pošto su njegove funkcije prenesene na štab korpusa.

U listopadu 1943. godine, korpusu je promijenjen naziv u Četvrti hrvatski korpus NOVJ, a za zapovjednika je postavljen Ivan Rukavina.

Sastav štaba 4. korpusa tokom rata[uredi | uredi kôd]

Komandanti:

Politički komesar:

Zamenici komandanta za Kordunašku vojnu oblast:

Načelnici Štaba:

Formacija korpusa[uredi | uredi kôd]

4. siječnja 1943.[2]:

jedinica ukupno
Štab korpusa
Šesta divizija
Sedma divizija
Osma divizija
ukupno 9819

Naoružanje 4. siječnja 1943.: 6.480 pušaka, 275 puškomitraljeza, 57 teških mitraljeza, 10 topova, 20 minobacača.

27. srpnja 1943.[3]:

jedinica časnika i dočasnika vojnika ukupno
Štab korpusa 12 71 89
Šesta divizija 889 2184 3073
Osma divizija 639 2247 2886
Tenkovska četa 8 28 36
Topništvo korpusa 14 138 152
ukupno 1568 4668 6230

31. listopada 1944.[4]:

jedinica časnika i dočasnika vojnika ukupno
Štab korpusa 336 894 1230
Sedma divizija 5791
Osma divizija 5626
34. divizija 4292
Unska operativna grupa 2549
Prvi i Drugi banijski NOPO 820
Karlovački, Turopoljsko-posavski i Samoborski NOPO 987
Centar za obuku 1310
Komande vojne oblasti Korpusa 5296
ukupno 5367 23.873 29.240

Literatura[uredi | uredi kôd]

  • Vojna enciklopedija, Beograd 1975. godina.

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Dušan Baić: ČETVRTI KORPUS NOV JUGOSLAVIJE, strana 228
  2. Zbornik NOR-a, tom V, knjiga 11, dokument 10
  3. Zbornik NOR-a, tom V, knjiga 17, dokument 74
  4. Zbornik NOR-a, tom V, knjiga 34, dokument 120