Analitička kemija

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Kvalitativna analiza prisutnosti bakra.

Analitička kemija jedna je od disciplina kemije. Bavi se analizom različitih materijala s ciljem dobivanja podataka o njihovoj strukturi i kemijskom sastavu.

Dijeli se na dvije osnovne grane: kvalitativnu i kvantitavnu. Kvalitativna neorganska analiza analizira prisutnost nekog kemijskog elementa ili neorganskog spoja u danoj formuli. Kvalitativna organska analiza analizira prisutnost neke funkcionalne grupe ili organskog spoja u danoj formuli.

Kvantitativna analiza određuje količinu nekog elementa ili kemijskog spoja u danoj formuli. Kvantitativna analiza može podrazumijevati mjerenje mase ili volumena analizirane tvari. Također, moguće je mjeriti neku veličinu koja je proporcionalna količini tvari u uzorku, npr. intenzitet svjetlosti, električnu vodljivost itd.

Gravimetrijske metode se odnose na određivanje mase tvari ili neke druge tvari koja je s njom povezana. Volumetrijske metode mjere volumen otopine reagensa, koji treba utrošiti za potpunu reakciju s analiziranom tvari. Elektroanalitičke metode podrazumijevaju mjerenje električnih osobina kao što su npr. potencijal, jačina struje, otpor ili količna naboja. Spektroskopske metode se baziraju na mjerenju interakcije između elektromagnetnog zračenja i komponenata uzorka. Također, postoje i druge specifične metode kao što su npr. masena spektroskopija, mjerenje brzine radioaktivnog raspada, topline reakcije, optičke aktivnosti, indeksa prelamanja, itd.