Kristalna rešetka

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Kristalna rešetka je sustav pravilnog rasporeda čestica u kristalima. Prema vrsti veze i rasporedu građevnih elemenata razlikuju se:

  • metalna kristalna rešetka
  • atomska kristalna rešetka
  • molekularna kristalna rešetka
  • ionska kristalna rešetka
tip kristala Primjeri Energija veze kJ/mol Tip kemijske veze Strukturne jedinice Karakteristike kristala
ionski NaCl

LiF

753,624

1004,832

ionska (heteropolarna) pozitivni i negativni ioni Tvrdi i krti, visoko talište, jaka infracrvena apsorpcija, mala električna vodljivost na niskim temperaturama, dobra ionska vodljivost na visokim temperaturama. Topljivi u otapalima tipa vode. Otopine i taljevine su ionski vodiči.
kovalentni dijamant

SiC

~711,756

1184,8644

kovalentna (homopolarna) atomi Velika tvrdoća, visoko talište, niska električna vodljivost, praktički netopljivi u svim otapalima.
metalni Na

Fe

108,8568

3935592

metalna ioni metala Tvrdi i kovki, visoko talište, metalni sjaj, visoka električka i toplinska vodljivost, topljivi samo u tekućim metalima.
molekularni Ar

CH4

7,53624

10,04832

van der Waalsove sile atomi ili molekule Mekani, nisku talište, relativno velika kompresibilnost, niska električka vodljivost, topivi u organski tekućinama.
s vodikovim vezama H2O(led)

HF

50,2416

29,3076

vodikova atomi ili molekule U odnosu na molekularne kristale veća energija veze, više talište, pomak karakterističnih vrpci u infracrvenim spektrima prema nižim frekvencijama, veće dielektrične konstante; tendencija k polimerizaciji.

Oblici kristalnih rešetki i pripadajuće elementarne ćelije[uredi VE | uredi]

U kristalografiji razlikujemo sedam kristalnih sustava i četrnaest elementarnih ćelija[nedostaje izvor]:

Kristalni sustavi
Redni broj Kristalni sustav Tip rešetke Elementarna ćelija
Međusobni odnos bridova i kutova Bridovi i kutovi koji su specifični Broj rešetki Simetrija rešetke Primitivna Bazno centrirana Volumno centrirana Plošno centrirana
1 Triklinska a≠b≠c α≠β≠γ a,b,c, α,β,γ 1
Triklinska.jpg
- - -
2 Monoklinska a≠b≠c α=γ=90°≠β a,b,c, β 2
Monoklinska.jpg
MonoklinskaBC.jpg
- -
3 Rompska a≠b≠c α=β=γ=90° a,b,c 4
Rompska.jpg
RompskaBC.jpg
RompskaVC.jpg
RompskaPC.jpg
4 Trigonska a=b=c α=β=γ<120°≠90° a α 1
Trigonska.jpg
- - -
5 Tetragonska a=b≠c α=β=γ=90° a, c 2
Tetragonska.jpg
-
TetragonskaVC.jpg
-
6 Heksagonska a=b≠c α=β=90° γ=120° a,c 1
Hegsagonska.jpg
- - -
7 Kubna a=b=c α=β=γ=90° a 3
Kubna.jpg
-
KubnaVC.jpg
KubnaPC.jpg

Literatura[uredi VE | uredi]

  • C. W. Bunn: Chemical Crystallography an introduction to optical and x-ray methods, Oxford at the Clarendon press, 1952.
  • Tehnička enciklopedija, tom 7., Ke-Međ, Zagreb, 1980.