Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb
logo Vsite-a
Osnovan: 2006
Dekan: dr.sc. Milorad Nikitović, prof. visoke škole
Studijski programi
Preddiplomski stručni studij
Specijalistički stručni studij
Službena stranica:       www.vsite.hr


Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb ili VsiTe (Vsajt, /v:sa?t/), je visoko učilište koje kao privatna visoka škola ustrojava i izvodi preddiplomske i specijalističke diplomske stručne studije za informacijske tehnologije prema dopusnicama Ministarstva za obrazovanje i znanost (MZO), te razvija stručnu i znanstvenu djelatnost u skladu sa Zakonom u funkciji poboljšavanja kvalitete nastavnika i nastave, osnovano je 2006. godine, dok je 2013. godine osnovan specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija.

Puni naziv VSITE-a na engleskom jeziku glasi: College for Information Technologies.

Sjedište VSITE-a je Klaićeva 7, 10000 Zagreb, a utemeljena je 2006. godine.

Preddiplomski stručni studij[uredi VE | uredi]

Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija je studij znanstvenog područja tehničkih znanosti polje računarstvo. Uloga stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija u skladu je s tendencijama u društvu da se svakodnevni, ali značajni i složeni, tehnički poslovi obavljaju uz pomoć kvalitetno osposobljenih stručnjaka, koji raspolažu konkretnim znanjima o tehnologijama koje se primjenjuju u praksi. Školovanje tijekom stručnog studija informacijskih tehnologija, treba polaznicima dati upravo neophodna praktična stručna znanja. Ono im treba omogućiti da se u minimalnom vremenu i uz najveću moguću efikasnost uklope u radne sredine na svojim radnim mjestima.

Program omogućuje postizanje minimalno 180 ECTS, te stjecanje naziva stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer informacijskih tehnologija odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka informacijskih tehnologija (kratica: bacc. ing. techn. inf. ).

Trajanje studija različito je za redovne i izvanredne studente. Redovni studenti završavaju studij u standardnih šest semestara (tri akademske godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS bodova. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.

Izvanredni studenti slušaju isti program, tako da kolegije prve dvije godine redovnog studija odslušaju u tri godine s prosječnim godišnjim opterećenjem 40 ECTS-a. Na taj način se tjedno opterećenje spušta s prosječnih 24 na 18 sati, pa zaposleni studenti mogu redovito pratiti predavanja i obavljati vježbe.

Završna godina je ista za izvanredne i redovne studente, s opterećenjem 60 ECTS-a koje uključuje izradu završnog rada.

Specijalistički diplomski studij[uredi VE | uredi]

Uloga stručnog specijalista inženjera informacijskih tehnologija u skladu je s tendencijama u društvu da se složeni tehnički poslovi obavljaju uz pomoć kvalitetno osposobljenih stručnjaka, koji raspolažu konkretnim znanjima o tehnologijama koje se primjenjuju u praksi. Školovanje tijekom stručnog specijalističkog diplomskog studija informacijskih tehnologija, treba polaznicima dati upravo ona specijalistička stručna znanja, koja će im omogućiti samostalno praćenje razvoja tehnike na području kojim se bave, te primjenu stečenog znanja u voditeljstvu i izgradnji složenih informacijskih sustava.

Program studija omogućuje postizanje minimalno 120 ECTS bodova, odnosno ukupno 180+120=300 ECTS bodova i stjecanje naziva stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija, odnosno stručna specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija.

Specijalistički diplomski stručni studij traje dvije godine s punim opterećenjem od oko 60 ECTS bodova godišnje.  Izvanredni studenti biraju trajanje studija (dvije godine s istim opterećenjem kao redoviti studenti ili tri godine s djelomičnim opterećenjem od oko 40 ECTS bodova godišnje).

Smjerovi studija[uredi VE | uredi]

Smjerovi se biraju u predzavršnoj godini studija izborom dva obvezatno izborna kolegija vezana za izabrani smjer, dok su dva preostala izborna kolegija slobodna. U završnoj godini svi su izborni kolegiji slobodni, uz preporuku izbora kolegija vezanog za izabrani smjer. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu sa pravilima struke.

Preddiplomski stručni studij smjerovi, smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija (sistemski inženjer, programer, projektant baze podataka, projektant informacijskog sustava):

 1. računalni sustavi i mreže : operacijski sustavi i sklopovlje osobnih računala i poslužiteljskih računala.
 2. programiranje : programski jezici i alati Visual Basic , C, C++, C#, Java, UML, vođenje projekata.
 3. baze podataka: sustavi baza podataka Access i SQL Server, sustavi pristupa bazama ASP.NET i ADO.NET, tehnologije i alati za izradu Web stranica HTTP, HTML, XML, JavaScript.
 4. informacijski sustavi : projektiranje informacijskih sustava, informatizacija poslovanja, elektroničko poslovanje, društveni informacijski sustavi, modeliranje u sustavu Visio, UML.

Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija traje za redovne studente dvije godine i nosi minimalno 120 ECTS. Studij je organiziran je u tri smjera. Smjerovi su:

 1. programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, osposobljava za poslove vođenja i samostalnu primjenu paradigmi programskog inženjrstva u ostverenju IT sustava zasnovanih na bazama podataka, poslovnoj logici i prezentacijskim tehnikama,
 2. računalni sustavi, osposobljava za poslove vođenja i samostalne implementacije računalnih sustava i programske podrške, poslove projektiranja i izvođenja računalnih mreža te strateške poslove upravljanja računalnom sigurnošću i efikasnošću i
 3. ugradbena i prijenosna računala, osposobljava za poslove kreiranja i implementacije programskih rješenja za sustave upravljanja i za mobilna računala, te za kreiranje namjenskog veznog sklopovlja.

Smjerovi se biraju u prvom semestru, izborom dva obvezatno izborna kolegija vezana za izabrani smjer u prvom, drugom i trećem semestru, dok su dva preostala izborna kolegija slobodna. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu sa pravilima struke.

Misija[uredi VE | uredi]

Misija VSITE-a kao privatnog visokog učilišta je obrazovati prvostupnike i stručne specijaliste inženjere informacijskih tehnologija za inventivnu primjenu informacijskih tehnologija kojima se stvaraju nove vrijednosti koje donose dobrobit svima koji su uključeni u lanac njihovog stvaranja, a time i gospodarstvu i društvu u cjelini. Stalnim unapređivanjem studijskih programa i raznih oblika  cjeloživotnog učenja, stručne djelatnosti i znanstveno-istraživačkog rada, kulture kvalitete,  profesionalne izvrsnosti i društvene odgovornosti VSITE doprinosi digitalizaciji gospodarstva i društva na dobrobit svih građana.

VSITE pruža priliku svim srednjoškolcima i zaposlenicima sa završenom srednjom školom da nakon uspješnog svladavanja preddiplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija postanu prvostupnici inženjeri informacijske tehnologije i da se odmah uključe u rad IT tvrtki i IT službi ili da nastave obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija. VSITE usklađuje studijske programe s razvojem novih informacijskih tehnologija, potrebama studenata, poslodavaca i društva, predviđajući buduće potrebe tržišta rada i mogućnosti uspješnog zapošljavanja studenata nakon ili tijekom studija i njihovo cjeloživotno obrazovanje, podržavajući njihov interes i izglede za samozapošljavanje, poduzetničko djelovanje i transformaciju njihovih inovacija u izvediva tehnička i poslovna rješenja.

VSITE studentima bez naknade osigurava IT opremu, udžbenike i druga potrebna nastavna pomagala za uspješno svladavanje studijskog programa i uključivanje u stručno-projektni i znanstveni rad, čime stječu potrebna znanja i kompetencije za uspješan rad u odabranom području i inventivnu primjenu informacijskih tehnologija. VSITE usmjerava studente prema inovativnosti i osposobljava ih za aktivno sudjelovanje u informatičkim i drugim razvojnim i poslovnim projektima koji uključuju primjenu informcijske tehnologije i razvoj IT infrastrukture te time pridonose gospodarskoj preobrazbi, razvoju strateških industrijskih sektora, digitalne ekonomije i društva u cjelini.

Na specijalističkom diplomskom studiju VSITE omogućuje studentima da transformiraju svoje praktično iskustvo i steknu nova znanja i kompetencije koje će primijeniti u rješavanju najsloženijih problema u uvođenju i primjeni vrhunskih informacijskih tehnologija i traženju odgovora na nove tehnološke izazove, vođenju informatičkih projekata i pružanju savjetodavnih usluga na području informacijskih tehnologija, razvoju i održavanju informacijskih sustava i upravljanju informatičkom funkcijom.

Nastavnici i vanjski suradnici VSITE-a kroz stručno-projektni i znanstveni rad i suradnju s drugim visokoškolskim i znanstvenim institucijama i gospodarstvom usvajaju, kreiraju, primjenjuju i dijele nova teoretska i praktična znanja i vještine te usvajaju i primjenjuju nove informacijske tehnologije u razvoju novih IT proizvoda i usluga, procesa i poslovnih modela i na toj osnovi stalno unaprjeđuju postojeće i uvode nove studijske programe anticipirajući potrebe i zahtjeve budućeg zapošljavanja studenata i cjeloživotnog obrazovanja u IT sektoru i drugim rastućim sektorima.

VSITE redovito prati sve interne faktore kroz ključne pokazatelje poslovanja i ostvarivanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih (strateških) ciljeva te poduzima mjere za ostvarivanje svoje misije kroz Akcijski program koji usklađuje svake akademske godine. Pri tom se prilagođava promjenama vanjskih faktora u mikro i makro okruženju koje predstavljaju nove prilike i prijetnje.

Vizija[uredi VE | uredi]

VSITE je privatno visoko učilište koji svojim studentima omogućuje stalni rast kroz razvoj njihovih talenata, otvorenost prema novim tehnologijama i stjecanje kompetencija i praktičnih vještina u odabranom području, zaposlenje nakon studija i uspješno napredovanje u karijeri.v VSITE postaje inkubator IT stručnjaka potrebnih gospodarstvu i digitalnoj ekonomiji i društvu. Poslodavci su spremni financirati VSITE kroz stipendiranje studenata, stručne i znanstvene projekte usmjerene na razvoj i implementaciju inovativnih IT proizvoda i usluga i inventivnu primjenu novih informacijskih tehnologija u koje su uključeni nastavnici i studenti VSITE-a i druge visokoškolske ustanove u zemlji i inozemstvu s kojima VSITE dugoročno surađuje.

Dekanat[uredi VE | uredi]

 • Dekan: dr.sc. Milorad Nikitović, prof. v.š. (2012- )
 • Prodekanica za nastavu: - dr.sc. Darija Pešut, pred.
 • Prodekan za razvoj i gospodarstvo:- mr.sc. Mihael Buković, pred.

Katedre

 • Katedra za matematiku i fiziku,
 • Katedra za jezike i društvene kolegije,
 • Katedra za elektrotehniku i digitalne sustave,
 • Katedra za programiranje,
 • Katedra za računalne sustave i mreže i
 • Katedra za baze podataka i informacijske sustave.

Voditelji studija

 • Dalibor Bužić, pred. – voditelj preddplomskog stručnog studija IT,
 • Dr. sc. Vladimir Krstić, prof.v.š., voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija IT

Interirani sustav upravljanja kvalitetom[uredi VE | uredi]

VSITE je 2011. godine uspostavio procesno usmjereni sustav upravljanja kvalitetom (SUK) u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i dobio prvi certifikat ISO 9001:2008 za preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija.

Sustav je recertificiran 2014. godine za preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija. U tijeku su završne pripreme za certikaciju sustava u skladu sa zahtjevima nove norme ISO 9001:2015.

VSITE je 2012. godine završio proces razvoja sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2009) donošenjem posebnog Priručnika za osiguravanje kvalitete i 33 radne procedure. Sustavi upravljanja kvalitetom zasnovani na zahtjevima ISO 9001:2008 i ESG 2009 su međusobno usklađeni i integrirani. U tijeku je implementacija novih ESG 2015 standarda i smjernica koje su usvojene u svibnju 2015 i usklađivanje dokumenata kvalitete u skladu sa zahtjevima i novim kriterijima Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

Međunarodna suradnja[uredi VE | uredi]

Voditelj: dr.sc. Darija Pešut, pred.

Partnerska učilišta

 • Ondokuz Mayis University (Erasmus)
 • University of Beykent (Erasmus)
 • Fakulteta za informacijske študije (Erasmus)
 • Banja Luka College

Udruge

 • EURASHE
 • SEFI
 • MIPRO

Alumni klub[uredi VE | uredi]

Alumni klub zamišljen je kao dobrovoljno udruženje bivših studenata koji su završili Preddiplomski studij ili Specijalistički diplomski stručni studij Visoke škole za informacijske tehnologije u Zagrebu. VsiTe želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim bivšim studentima i informirati ih o razvojnim planovima i programima te uključiti sve one koji žele pomoći daljnjem razvoju VsiTe-a. U tom smislu komunikacija sa diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka ne samo vezano za njihove želje i potrebe u studiranju i nalasku posla, nego i njihovi prijedlozi i primjedbe o samom studiju. Svrha ovog kluba je povezivanje svih generacija studenata radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i suradnje.

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]