Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb

Izvor: Wikipedija
Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb
logo Vsite-a
Osnovan: 2006.
Dekan: Edmond Krusha, v. pred.
Studijski programi
Stručni prijediplomski studij
Stručni diplomski studij
Službena stranica:       www.vsite.hr

Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb ili VsiTe (Vsajt, /v:sa?t/), je visoko učilište koje kao privatna visoka škola ustrojava i izvodi prijediplomske i stručne diplomske studije za informacijske tehnologije prema dopusnicama Ministarstva za obrazovanje i znanost (MZO), te razvija stručnu i znanstvenu djelatnost u skladu sa Zakonom u funkciji poboljšavanja kvalitete nastavnika i nastave, osnovano je 2006. godine, dok je 2013. godine osnovan specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija.

Puni naziv VSITE-a na engleskom jeziku glasi: College for Information Technologies.[1]

Sjedište VSITE-a je Klaićeva 7, 10000 Zagreb, a utemeljena je 2006. godine.

Stručni prijediplomski studij[uredi | uredi kôd]

Stručni prijediplomski studij informacijskih tehnologija je studij znanstvenog područja tehničkih znanosti polje računarstvo. Uloga stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija u skladu je s tendencijama u društvu da se svakodnevni, ali značajni i složeni, tehnički poslovi obavljaju uz pomoć kvalitetno osposobljenih stručnjaka, koji raspolažu konkretnim znanjima o tehnologijama koje se primjenjuju u praksi. Školovanje tijekom stručnog studija informacijskih tehnologija, treba polaznicima dati upravo neophodna praktična stručna znanja. Ono im treba omogućiti da se u minimalnom vremenu i uz najveću moguću efikasnost uklope u radne sredine na svojim radnim mjestima.

Program omogućuje postizanje minimalno 180 ECTS, te stjecanje naziva prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke).

Trajanje studija različito je za redovne i izvanredne studente. Redovni studenti završavaju studij u standardnih šest semestara (tri akademske godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS bodova. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.

Izvanredni studenti slušaju isti program, tako da kolegije prve dvije godine redovnog studija odslušaju u tri godine s prosječnim godišnjim opterećenjem 40 ECTS-a. Na taj način se tjedno opterećenje spušta s prosječnih 24 na 18 sati, pa zaposleni studenti mogu redovito pratiti predavanja i obavljati vježbe.

Završna godina je ista za izvanredne i redovne studente, s opterećenjem 60 ECTS-a koje uključuje izradu završnog rada.

Stručni diplomski studij[uredi | uredi kôd]

Uloga magistra inženjera informacijskih tehnologija u skladu je s tendencijama u društvu da se složeni tehnički poslovi obavljaju uz pomoć kvalitetno osposobljenih stručnjaka, koji raspolažu konkretnim znanjima o tehnologijama koje se primjenjuju u praksi. Školovanje tijekom stručnog specijalističkog diplomskog studija informacijskih tehnologija, treba polaznicima dati upravo ona specijalistička stručna znanja, koja će im omogućiti samostalno praćenje razvoja tehnike na području kojim se bave, te primjenu stečenog znanja u voditeljstvu i izgradnji složenih informacijskih sustava.

Program studija omogućuje postizanje minimalno 120 ECTS bodova, odnosno ukupno 180+120=300 ECTS bodova i stjecanje naziva stručni naziv magistar inženjer uz naznaku struke (mag. ing. uz naznaku struke).

Specijalistički diplomski stručni studij traje dvije godine s punim opterećenjem od oko 60 ECTS bodova godišnje. Izvanredni studenti biraju trajanje studija (dvije godine s istim opterećenjem kao redoviti studenti ili tri godine s djelomičnim opterećenjem od oko 40 ECTS bodova godišnje).

Smjerovi studija[uredi | uredi kôd]

Smjerovi se biraju u predzavršnoj godini studija izborom dva obvezatno izborna kolegija vezana za izabrani smjer, dok su dva preostala izborna kolegija slobodna. U završnoj godini svi su izborni kolegiji slobodni, uz preporuku izbora kolegija vezanog za izabrani smjer. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu s pravilima struke.

Preddiplomski stručni studij smjerovi, smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija (sistemski inženjer, programer, projektant baze podataka, projektant informacijskog sustava):

 1. računalni sustavi i mreže : operacijski sustavi i sklopovlje osobnih računala i poslužiteljskih računala.
 2. programiranje : programski jezici i alati Visual Basic, C, C++, C#, Java, UML, vođenje projekata.
 3. baze podataka: sustavi baza podataka Access i SQL Server, sustavi pristupa bazama ASP.NET i ADO.NET, tehnologije i alati za izradu Web stranica HTTP, HTML, XML, JavaScript.
 4. informacijski sustavi : projektiranje informacijskih sustava, informatizacija poslovanja, elektroničko poslovanje, društveni informacijski sustavi, modeliranje u sustavu Visio, UML.

Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija traje za redovne studente dvije godine i nosi minimalno 120 ECTS. Studij je organiziran je u tri smjera. Smjerovi su:

 1. programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, osposobljava za poslove vođenja i samostalnu primjenu paradigmi programskog inženjrstva u ostverenju IT sustava zasnovanih na bazama podataka, poslovnoj logici i prezentacijskim tehnikama,
 2. računalni sustavi, osposobljava za poslove vođenja i samostalne implementacije računalnih sustava i programske podrške, poslove projektiranja i izvođenja računalnih mreža te strateške poslove upravljanja računalnom sigurnošću i efikasnošću i
 3. ugradbena i prijenosna računala, osposobljava za poslove kreiranja i implementacije programskih rješenja za sustave upravljanja i za mobilna računala, te za kreiranje namjenskog veznog sklopovlja.

Smjerovi se biraju u prvom semestru, izborom dva obvezatno izborna kolegija vezana za izabrani smjer u prvom, drugom i trećem semestru, dok su dva preostala izborna kolegija slobodna. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu s pravilima struke.

Dekanat[uredi | uredi kôd]

 • Dekan: Edmond Krusha, v. pred. (2022- )
 • Prodekan za nastavu: dr. sc. Darija Pešut, v. pred.
 • Prodekan za razvoj i gospodarstvo: mr. sc. Branko Balon, v. pred.

Katedre

 • Katedra za matematiku i fiziku - voditelj katedre Marijan Čančarević, v. pred.
 • Katedra za jezike i društvene kolegije - voditeljica katedre dr.sc. Darija Pešut, v. pred.
 • Katedra za elektrotehniku i digitalne sustave - voditelj katedre mr.sc. Branko Balon, v. pred.
 • Katedra za programiranje - voditeljica katedre Dragana Čulina, pred.
 • Katedra za računalne sustave i mreže - voditelj katedre Domagoj Tuličić, pred.
 • Katedra za baze podataka i informacijske sustave - voditelj katedre Dalibor Bužić, v. pred.

Voditelji studija

 • Marijan Čančarević, v. pred. – voditelj prijedplomskog stručnog studija IT
 • Dalibor Bužić, v. pred. voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija IT

Interirani sustav upravljanja kvalitetom[uredi | uredi kôd]

VSITE je 2011. godine uspostavio procesno usmjereni sustav upravljanja kvalitetom (SUK) u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i dobio prvi certifikat ISO 9001:2008 za preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija.

Sustav je recertificiran 2014. godine za preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija. U tijeku su završne pripreme za certikaciju sustava u skladu sa zahtjevima nove norme ISO 9001:2015.

VSITE je 2012. godine završio proces razvoja sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2009) donošenjem posebnog Priručnika za osiguravanje kvalitete i 33 radne procedure. Sustavi upravljanja kvalitetom zasnovani na zahtjevima ISO 9001:2008 i ESG 2009 su međusobno usklađeni i integrirani. U tijeku je implementacija novih ESG 2015 standarda i smjernica koje su usvojene u svibnju 2015 i usklađivanje dokumenata kvalitete u skladu sa zahtjevima i novim kriterijima Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

Međunarodna suradnja[uredi | uredi kôd]

Voditelj: Maja Ožegović Bačak

Partnerska učilišta

 • Ondokuz Mayis University (Erasmus)
 • University of Beykent (Erasmus)
 • Fakulteta za informacijske študije (Erasmus)
 • Banja Luka College (Erasmus)

Udruge

 • EURASHE
 • SEFI
 • MIPRO

Alumni klub[uredi | uredi kôd]

Alumni klub zamišljen je kao dobrovoljno udruženje bivših studenata, koji su završili Preddiplomski studij ili Specijalistički diplomski stručni studij Visoke škole za informacijske tehnologije u Zagrebu. VsiTe želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim bivšim studentima i informirati ih o razvojnim planovima i programima te uključiti sve one koji žele pomoći daljnjem razvoju VsiTe-a. U tom smislu komunikacija s diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka ne samo vezano za njihove želje i potrebe u studiranju i nalasku posla, nego i njihovi prijedlozi i primjedbe o samom studiju. Svrha ovog kluba je povezivanje svih generacija studenata radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i suradnje.

Izvori[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]