Feničko pismo

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Fenički alfabet)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Povijest alfabeta

srednje brončano doba 19.–15. st. pr. Kr.

meroitičko 3. st. pr. Kr.
Genealogija

Feničko pismo potječe iz trećeg tisućljeća pr. Kr. i počiva na sjeverno semitskom pismu. Ovo pismo su upotrebljavali Feničani i staro je najmanje 3500 godina. Mnogi narodi kao npr. Grci, Aramejci, Židovi, Arapi i drugi su na temelju feničkog pisma napravili svoja pisma.

Kao ni hebrejsko i arapsko pismo, feničko pismo nema znakove za samoglasnike. Svaki znak predstavlja jedan suglasnik, a samoglasnici su izgovarani prema smislu.

Prvobitno, sva su slova bila urezivana u kamen, većina ih je bila popriječna i uspravna, kao i oznake u runičkom pismu. Feničani su pisali s desna na lijevo, ali ponekad i s lijeva na desno kao i u boustrofedonu, gdje je jedan red teksta napisan s lijeva na desno, drugi s desna na lijevo, onda opet s lijeva na desno itd. Također su neka slova imala i različite pojave, kao npr. slovo tav, koje je moglo biti napisano kao + ali i kao x itd.

Feničko pismo je pronađeno na mnogo arheoloških nalazišta oko Sredozemlja gdje su Feničani imali svoje kolonije, kao u Biblosu (Libanon) i Kartagi (Tunis).

Slovo Ime Značenje Transl. Odgovara drugim jezicima
Hebr. Arap. Grčki Latinica Ćirilica
Aleph Aleph ʼāleph bik ʼ א Αα Aa Аа
Beth Beth bēth kuća b ב Ββ Bb Бб, Вв
Gimel Gimel gīmel deva g ג Γγ Cc, Gg Гг
Daleth Daleth dāleth vrata d ד Δδ Dd Дд
He He prozor h ה Εε Ee Ее, Єє
Waw Waw wāw kuka w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
Zayin Zayin zajin oružje z ז Ζζ Zz Зз
Heth Heth ḥēth ograda ח Ηη Hh Ии
Teth Teth ṭēth kotač ט Θθ Фф
Yodh Yodh yōdh ruka y י Ιι Ii, Jj Іі
Kaph Kaph kaph dlan k כ Κκ Kk Кк
Lamedh Lamedh lāmedh štap l ל Λλ Ll Лл
Mem Mem mēm voda m מ Μμ Mm Мм
Nun Nun nun riba n נ Νν Nn Нн
Samekh Samekh sāmekh stup s ס س Ξξ, Χχ Xx Хх
Ayin Ayin ʿayin oko ʿ ע Οο Oo Оо
Pe Pe usta p פ Ππ Pp Пп
Sade Sade ṣādē stablo
papirusa
צ Ϡϡ Цц, Чч
Qoph Qoph qōph majmun q ק Ϙϙ Qq
Res Res rēš glava r ר Ρρ Rr Рр
Sin Sin šin zub š ש ش Σσ Ss Сс, Шш
Taw Taw tāw obilježe t ת Ττ Tt Тт