Moment sile

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Disambig.svg "Moment" preusmjerava ovamo. Za druga značenja, pogledajte Moment (razdvojba).
Klasična mehanika
povijest klasične mehanike
kronologija klasične mehanike

Moment sile je vektorska fizikalna veličina koja kod rotacije tijela ima sličnu ulogu kakvu sila ima kod translacije tijela: moment sile daje tijelu kutno ubrzanje. Po definiciji, moment sile se računa u odnosu na neku točku, pomoću vektorskog produkta:

\vec{M}=\vec{r} \times \vec{F}

gdje je \vec{r} usmjerena dužina povučena od te točke do pravca na kojemu djeluje sila. (Kada se promatra njezin rotacijski učinak, vektor sile mora se postaviti na pravac koji prolazi kroz hvatište sile.) Mjerna jedinica za moment sile je njutnmetar (Nm); ona ima istu strukturu kao i džul.

Udaljenost točke, u odnosu na koju se računa moment sile, od pravca sile zove se krak sile. Iznos momenta sile jednak je umnošku iznosa sile i toga kraka ("sila puta krak").

Kad se moment sile računa oko ishodišta Kartezijevog koordinatnog sustava, njegova skalarna komponenta duž neke koordinatne osi naziva se moment sile oko osi. To se vrlo često koristi u primjenama u kojima je tijelo postavljeno na neku čvrstu os (osovinu). Moment sile oko osi će biti nula kada pravac vektora sile siječe tu os ili kad je paralelan s njom.

Napomena:

Kod opisa rotacije koriste se i druge fizikalne veličine kojima je "moment" prva riječ u nazivu. U određenom kontekstu može se za neku od njih koristiti samo naziv moment ako je jasno o kojemu se "momentu" radi (najčešće za "moment sile" u kontekstu statike).