Hrvatske županije

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Ustav Republike Hrvatske

Zakonodavna vlast

Izvršna vlast

Sudbena vlast

Ustavni sud Republike Hrvatske

Hrvatska narodna banka

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Političke stranke

Izbori

Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj čije područje "predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa".[1] Županija obuhvaća više prostorno povezanih općina i gradova na svom području. Cijelo područje Republike Hrvatske podijeljeno je na dvadeset županija i Grad Zagreb[2] koji kao glavni grad Hrvatske ima položaj grada, a položajem grada čini poseban status grada i županije.[3]

Djelokrug[uredi | uredi kôd]

Županije obavljaju poslove od područnog (regionalog) značaja, a koji nisu Ustavom i zakonima dodijeljenim državnim tijelima. Djelokrug županija može biti izvorni (samoupravni) te povjereni (poslove državne uprave).

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji se odnose na:[1]

 • obrazovanje,
 • zdravstvo,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • gospodarski razvoj,
 • promet i prometnu infrastrukturu,
 • održavanje javnih cesta,
 • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova,
 • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (odnosno općine ili grada) u skladu s njezinim statutom i statutom županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga općine ili grada prenijeti na županiju.

Povjereni poslovi su poslovi državne uprave koji se obavljaju županije, a određuju se zakonom. Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela županije podmiruju se iz državnog proračuna.

Naziv i obilježja[uredi | uredi kôd]

Naziv hrvatskih županija određen je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a osnova je nazivu naselja u kojem je sjedište županijske skupštine. Naziv županije može se odrediti i prema povijesnom ili zemljopisnom obilježju.

Obilježja županije su grb i zastava. Grb i zastava uređuju se statutom ili statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje Središnjeg državnog ureda za upravu.

Vidi još: Zastave i grbovi hrvatskih županija

Popis županija[uredi | uredi kôd]

Županije na području Republike Hrvatske su:

Županija Površina
km²[4]
Broj stanovnika[5] Broj gradova i općina (gradova/općina) Sjedište Smještaj
Flag of Zagreb County.svg Zagrebačka županija 3 060 301 206 34 (9/25) Zagreb Croatia, Zagreb County.svg
Flag of Krapina-Zagorje-County.svg Krapinsko-zagorska županija 1 229 120 942 32 (7/25) Krapina Croatia, Krapina-Zagorje County.svg
Zastava sisacko moslavacke zupanije.gif Sisačko-moslavačka županija 4 468 140 549 19 (6/13) Sisak Croatia, Sisak-Moslavina County.svg
Flag of Karlovac county.svg Karlovačka županija 3 626 112 596 22 (5/17) Karlovac Croatia, Karlovac County.svg
Zastava varazdinske zupanije.gif Varaždinska županija 1 262 160 264 28 (6/22) Varaždin Croatia, Varazdin County.svg
Zastava koprivnicko krizevacke zupanije.gif Koprivničko-križevačka županija 1 748 101 661 25 (3/22) Koprivnica Croatia, Koprivnica-Krizevci County.svg
Zastava bjelovarsko bilogorske zupanije.gif Bjelovarsko-bilogorska županija 2 640 102 295 23 (5/18) Bjelovar Croatia, Bjelovar-Bilogora County.svg
Zastava primorsko goranske zupanije.gif Primorsko-goranska županija 3 588 266 503 36 (14/22) Rijeka Croatia, Primorje-Gorski Kotar County.svg
Zastava licko senjske zupanije.gif Ličko-senjska županija 5 353 42 893 12 (4/8) Gospić Croatia, Lika-Senj County.svg
Zastava viroviticko podravske zupanije.gif Virovitičko-podravska županija 2 024 70 660 16 (3/13) Virovitica Croatia, Virovitica-Podravina County.svg
Zastava pozesko slavonske zupanije.gif Požeško-slavonska županija 1 823 64 420 10 (5/5) Požega Croatia, Pozega-Slavonia County.svg
Flag of Brod-Posavina County.svg Brodsko-posavska županija 2 030 130 782 28 (2/26) Slavonski Brod Croatia, Brod-Posavina County.svg
Zastava zadarske zupanije.gif Zadarska županija 3 646 160 340 34 (6/28) Zadar Croatia, Zadar County.svg
Zastava Osječko-baranjske županije.png Osječko-baranjska županija 4 155 259 481 42 (7/35) Osijek Croatia, Osijek-Baranja County.svg
Zastava sibensko kninske zupanije.gif Šibensko-kninska županija 2 984 96 624 20 (5/15) Šibenik Croatia, Sibenik-Knin County.svg
Flag of Vukovar-Syrmia County.svg Vukovarsko-srijemska županija 2 454 144 438 31 (5/26) Vukovar Croatia, Vukovar-Syrmia County.svg
Flag of Split-Dalmatia County.svg Splitsko-dalmatinska županija 4 540 425 412 55 (16/39) Split Croatia, Split-Dalmatia County.svg
Zastava Istarske županije.svg Istarska županija 2 813 195 794 41 (10/31) Pazin Croatia, Istria County.svg
Zastava dubrovacko-neretvanske zupanije.gif Dubrovačko-neretvanska županija 1 781 115 862 22 (5/17) Dubrovnik Croatia, Dubrovnik-Neretva County.svg
Flag of Medjimurje.svg Međimurska županija 729 105 863 25 (3/22) Čakovec Croatia, Medimurje County.svg
Flag of Zagreb.svg Grad Zagreb 641 769 944 / / Croatia, City of Zagreb County.svg
UKUPNO: 56 594 3 888 529    

Područja županija[uredi | uredi kôd]

Županije su osnovane Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (županije se mogu osnivati, ukidati i mijenjati jedino zakonom, nikako ne podzakonskim ili drugim aktom). Važno je za napomenut da su županije pravne osobe. Područje županija određeno je popisom općina i gradova koji čine područje županije, odnosno županije se sastoje od više općina i gradova.

Nepune dvije godine, od 29. rujna 1995. do 15. veljače 1997. grad Zagreb je bio uklopljen u Zagrebačku županiju, koja je promijenila svoj naziv iz dotadašnjeg naziva - Županija Zagrebačka. Gradonačelnik grada Zagreba bio je po položaju župan Zagrebačke županije, a podžupan je bio dotadašnji župan Županije Zagrebačke. Grad Zagreb je doduše imao poseban samoupravni položaj, ali ipak unutar Zagrebačke županije. Sjedište Zagrebačke županije od tada je u Zagrebu, kao i skupština, ali je županijski sud u Velikoj Gorici, a ostale službe rasprostranjene su po svakoj općini i gradu današnje Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija je prva županija koja je službeno promijenila svoj naziv.

Tijela županije[uredi | uredi kôd]

Županijska skupština[uredi | uredi kôd]

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donose akte u okviru djelokruga županije te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom županije.

Broj članova županijske skupštine mora biti neparan, određuje se županijskim statutom, a mora biti između 31 i 51. Skupština Grada Zagreba ima 51 člana. Mandat člana županijske skupštine traje 4 godine. Županijska skupština ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova županijske skupštine.

Županijska skupština kao predstavničko tijelo:

 • donosi statut
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga županije
 • bira i razrješuje župana i njegove zamjenike te članove poglavarstva,
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela županije
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za županiju
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug skupštine

Župan[uredi | uredi kôd]

Župan je izvršno tijelo županije.

Upravni odjeli i službe[uredi | uredi kôd]

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije kao i poslova državne uprave prenijetih na županiju ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje župan.

Pravni akti[uredi | uredi kôd]

Županijska skupština donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova skupštine.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut[uredi | uredi kôd]

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Poslovnik[uredi | uredi kôd]

Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu s ovim Zakonom i statutom.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Opći i pojedinačni akti[uredi | uredi kôd]

Županijska skupština donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom. Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu županije.

Upravna tijela županije u izvršavanju općih akata skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Financiranje[uredi | uredi kôd]

Županija ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi županije su:

 • županijski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 • prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
 • prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
 • sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Županijska skupština donosi godišnji proračun koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Grad Zagreb[uredi | uredi kôd]

Status Grada Zagreba reguliran je Zakonom o Gradu Zagrebu. Grad Zagreb ima položaj županije. Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom.

Gradska skupština Grada Zagreba je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Gradska skupština čini 51 član.

Izvršno tijelo Grada Zagreba je gradonačelnik Grada Zagreba.

Izvori[uredi | uredi kôd]

Literatura[uredi | uredi kôd]

 • Mirošević, Franko (ur.), Goldstein, I.; Grgin, B.; Moačanin, N.; Potrebica, F.; Pavličević, D.; Vranješ-Šoljan, B.; Kolar-Dimitrijević, M.; Klemenčić, M.; Rogić, V.; Gmajnić, L. (1996.) Hrvatske županije kroz stoljeća, Zagreb: Školska knjiga i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 953-0-61367-9.

Povezani članci[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]